4232. πραιτώριον (praitórion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4232. πραιτώριον (praitórion) — 8 Occurrences

Matthew 27:27 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ'
NAS: Jesus into the Praetorium and gathered
KJV: into the common hall, and gathered
INT: to the praetorium gathered against

Mark 15:16 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν πραιτώριον καὶ συνκαλοῦσιν
NAS: into the palace (that is, the Praetorium), and they called together
KJV: called Praetorium; and
INT: that is [the] praetorium and they call together

John 18:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ἦν δὲ
NAS: from Caiaphas into the Praetorium, and it was early;
KJV: unto the hall of judgment: and
INT: into the praetorium it was moreover

John 18:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα μὴ
NAS: did not enter into the Praetorium so
KJV: into the judgment hall, lest
INT: into the praetorium that not

John 18:33 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος
NAS: again into the Praetorium, and summoned
KJV: into the judgment hall again,
INT: into the praetorium Pilate

John 19:9 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ
NAS: and he entered into the Praetorium again
KJV: into the judgment hall, and
INT: into the praetorium again and

Acts 23:35 N-DNS
GRK: ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου
NAS: in Herod's Praetorium.
KJV: in Herod's judgment hall.
INT: in the praetorium of Herod

Philippians 1:13 N-DNS
GRK: ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς
NAS: the whole praetorian guard and to everyone
KJV: in all the palace, and in all
INT: all the palace guard and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page