4240. πραΰτης (prautés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4240. πραΰτης (prautés) — 12 Occurrences

1 Corinthians 4:21 N-GFS
GRK: πνεύματί τε πραΰτητος
NAS: with love and a spirit of gentleness?
INT: spirit moreover of gentleness

2 Corinthians 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας
NAS: urge you by the meekness and gentleness
INT: by the gentleness and gentleness

Galatians 5:23 N-NFS
GRK: πραΰτης ἐγκράτεια κατὰ
NAS: gentleness, self-control; against
INT: gentleness self-control against

Galatians 6:1 N-GFS
GRK: ἐν πνεύματι πραΰτητος σκοπῶν σεαυτόν
NAS: in a spirit of gentleness; [each one] looking
INT: in a spirit of gentleness considering yourself

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας
NAS: humility and gentleness, with patience,
INT: humility and gentleness with patience

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα μακροθυμίαν
NAS: humility, gentleness and patience;
INT: kindess humility gentleness patience

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: ἀγάπην ὑπομονήν πραϋπαθίαν
INT: love endurance gentleness

2 Timothy 2:25 N-DFS
GRK: ἐν πραΰτητι παιδεύοντα τοὺς
NAS: with gentleness correcting those
INT: in gentleness disciplining those that

Titus 3:2 N-AFS
GRK: πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς πάντας
NAS: every consideration for all
INT: all showing humility toward all

James 1:21 N-DFS
GRK: κακίας ἐν πραΰτητι δέξασθε τὸν
NAS: of wickedness, in humility receive
KJV: with meekness the engrafted
INT: of wickedness in humility accept the

James 3:13 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας
NAS: his deeds in the gentleness of wisdom.
KJV: works with meekness of wisdom.
INT: of him in humility of wisdom

1 Peter 3:15 N-GFS
GRK: ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου
NAS: that is in you, yet with gentleness and reverence;
KJV: you with meekness and fear:
INT: yet with gentleness and fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page