4241. πρέπω (prepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4241. πρέπω (prepó) — 7 Occurrences

Matthew 3:15 V-PPA-NNS
GRK: οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν
NAS: for in this way it is fitting for us to fulfill
KJV: for thus it becometh us to fulfil
INT: thus indeed fitting it is to us

1 Corinthians 11:13 V-PPA-NNS
GRK: αὐτοῖς κρίνατε πρέπον ἐστὶν γυναῖκα
NAS: for yourselves: is it proper for a woman
KJV: is it comely that a woman
INT: yourselves judge becoming is it for a woman

Ephesians 5:3 V-PIA-3S
GRK: ὑμῖν καθὼς πρέπει ἁγίοις
NAS: among you, as is proper among saints;
KJV: you, as becometh saints;
INT: you even as is proper to saints

1 Timothy 2:10 V-PIA-3S
GRK: ἀλλ' ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις
NAS: works, as is proper for women
KJV: But (which becometh women professing
INT: but what is becoming to women professing

Titus 2:1 V-PIA-3S
GRK: λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: the things which are fitting for sound
KJV: the things which become sound
INT: speak the things that become sound

Hebrews 2:10 V-IIA-3S
GRK: Ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ
NAS: For it was fitting for Him, for whom
KJV: For it became him, for
INT: it was fitting indeed to him

Hebrews 7:26 V-IIA-3S
GRK: ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς ὅσιος
NAS: For it was fitting for us to have such
KJV: an high priest became us,
INT: us indeed became a high priest holy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page