4370. προστρέχω (prostrechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4370. προστρέχω (prostrechó) — 3 Occurrences

Mark 9:15 V-PPA-NMP
GRK: ἐξεθαμβήθησαν καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
NAS: Him, they were amazed and [began] running up to greet
KJV: and running to [him] saluted
INT: were greatly amazed and running to [him] greeted him

Mark 10:17 V-APA-NMS
GRK: εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ
NAS: a man ran up to Him and knelt before
KJV: there came one running, and kneeled
INT: on [the] journey having run up one and

Acts 8:30 V-APA-NMS
GRK: προσδραμὼν δὲ ὁ
NAS: Philip ran up and heard him reading
KJV: Philip ran thither to [him], and heard
INT: having run up moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page