4712. στάδιον, (stadion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4712. στάδιον, (stadion) — 7 Occurrences

Matthew 14:24 N-ANP
GRK: πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ
NAS: a long distance from the land,
INT: [the] boat now distance long from

Luke 24:13 N-ANP
GRK: κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ
NAS: which was about seven miles from Jerusalem.
KJV: Jerusalem [about] threescore furlongs.
INT: a village being distant furlongs sixty from

John 6:19 N-ANP
GRK: οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε
NAS: three or four miles, they saw Jesus
KJV: or thirty furlongs, they see Jesus
INT: then about furlongs twenty five

John 11:18 N-GNP
GRK: ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε
NAS: about two miles off;
KJV: about fifteen furlongs off:
INT: about off furlongs fifteen

1 Corinthians 9:24 N-DNS
GRK: οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες
NAS: that those who run in a race all run,
KJV: they which run in a race run all,
INT: those who in a race course run all

Revelation 14:20 N-GNP
GRK: ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων
NAS: for a distance of two hundred miles.
KJV: a thousand [and] six hundred furlongs.
INT: horses to the distance of stadia a thousand six hundred

Revelation 21:16 N-GNP
GRK: καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων
NAS: with the rod, fifteen hundred miles; its length
KJV: thousand furlongs. The length
INT: reed in stadia twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page