490. Ἀντιόχεια (Antiocheia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 490. Ἀντιόχεια (Antiocheia) — 18 Occurrences

Acts 11:19 N-GFS
GRK: Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες
NAS: and Cyprus and Antioch, speaking
KJV: and Antioch, preaching
INT: Cyprus and Antioch to no one speaking

Acts 11:20 N-AFS
GRK: ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ
NAS: came to Antioch and [began] speaking
KJV: to Antioch, spake
INT: having come into Antioch spoke also

Acts 11:22 N-GFS
GRK: διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας
NAS: Barnabas off to Antioch.
KJV: that he should go as far as Antioch.
INT: to go as far as Antioch

Acts 11:26 N-AFS
GRK: ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν ἐγένετο δὲ
NAS: him, he brought him to Antioch. And for an entire
KJV: him unto Antioch. And it came to pass,
INT: he brought [him] to Antioch it came to pass moreover

Acts 11:26 N-DFS
GRK: πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς
NAS: called Christians in Antioch.
KJV: first in Antioch.
INT: first in Antioch the disciples

Acts 11:27 N-AFS
GRK: προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: came down from Jerusalem to Antioch.
KJV: Jerusalem unto Antioch.
INT: prophets to Antioch

Acts 13:1 N-DFS
GRK: δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν
NAS: Now there were at Antioch, in the church
KJV: that was at Antioch certain prophets
INT: moreover in Antioch in the

Acts 13:14 N-AFS
GRK: παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν
NAS: at Pisidian Antioch, and on the Sabbath
KJV: they came to Antioch in Pisidia, and
INT: came to Antioch of Pisidia

Acts 14:19 N-GFS
GRK: δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου
NAS: came from Antioch and Iconium,
KJV: from Antioch and
INT: moreover from Antioch and Iconium

Acts 14:21 N-AFS
GRK: καὶ εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: and to Iconium and to Antioch,
KJV: [to] Iconium, and Antioch,
INT: and to Antioch

Acts 14:26 N-AFS
GRK: ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν ὅθεν ἦσαν
NAS: they sailed to Antioch, from which
KJV: to Antioch, from whence
INT: they sailed to Antioch from where they had

Acts 15:22 N-AFS
GRK: πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ
NAS: them to send to Antioch with Paul
KJV: their own company to Antioch with Paul
INT: to send to Antioch with

Acts 15:23 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν
NAS: to the brethren in Antioch and Syria
KJV: the Gentiles in Antioch and Syria
INT: in Antioch and Syria

Acts 15:30 N-AFS
GRK: κατῆλθον εἰς Ἀντιόχειαν καὶ συναγαγόντες
NAS: they went down to Antioch; and having gathered
KJV: to Antioch: and
INT: went to Antioch and having gathered

Acts 15:35 N-DFS
GRK: διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ
NAS: stayed in Antioch, teaching
KJV: continued in Antioch, teaching and
INT: stayed in Antioch teaching and

Acts 18:22 N-AFS
GRK: κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: the church, and went down to Antioch.
KJV: he went down to Antioch.
INT: he went down to Antioch

Galatians 2:11 N-AFS
GRK: Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον
NAS: came to Antioch, I opposed
KJV: was come to Antioch, I withstood him
INT: Peter to Antioch to face

2 Timothy 3:11 N-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐν Ἰκονίῳ
NAS: as happened to me at Antioch, at Iconium
KJV: unto me at Antioch, at Iconium,
INT: happened in Antioch in Iconium

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page