5014. ταπείνωσις (tapeinósis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5014. ταπείνωσις (tapeinósis) — 4 Occurrences

Luke 1:48 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης
NAS: For He has had regard for the humble state of His bondslave;
KJV: he hath regarded the low estate of his
INT: upon the humiliation of the handmaiden

Acts 8:33 N-DFS
GRK: Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ
NAS: IN HUMILIATION HIS JUDGMENT WAS TAKEN
KJV: In his humiliation his judgment
INT: In the humiliation of him the

Philippians 3:21 N-GFS
GRK: σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον
NAS: the body of our humble state into conformity
KJV: shall change our vile body, thatINT: body of humiliation of us conformed

James 1:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ὅτι
NAS: and the rich man [is to glory] in his humiliation, because
KJV: in that he is made low: because as
INT: in the humiliation of him because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page