5270. ὑποκάτω (hupokató)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5270. ὑποκάτω (hupokató) — 11 Occurrences

Matthew 22:44 Adv
GRK: ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν
NAS: YOUR ENEMIES BENEATH YOUR FEET'?
INT: enemies of you [as] a footstool for the feet

Mark 6:11 Adv
GRK: χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν
NAS: off the soles of your feet
KJV: shake off the dust under your feet
INT: dust which [is] under the feet

Mark 7:28 Adv
GRK: τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης
NAS: the dogs under the table
KJV: yet the dogs under the table eat
INT: the dogs under the table

Mark 12:36 Adv
GRK: ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν
NAS: YOUR ENEMIES BENEATH YOUR FEET.'
INT: enemies of you [as] a footstool of the feet

Luke 8:16 Adv
GRK: σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν
NAS: or puts it under a bed; but he puts
KJV: or putteth [it] under a bed; but
INT: with a vessel or under a bed puts [it]

John 1:50 Adv
GRK: εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς
NAS: to you that I saw you under the fig tree,
KJV: thee under the fig tree,
INT: I saw you under the fig tree

Hebrews 2:8 Adv
GRK: πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν
NAS: IN SUBJECTION UNDER HIS FEET.
KJV: in subjection under his
INT: all things you did subject under the feet

Revelation 5:3 Adv
GRK: γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς
NAS: or under the earth
KJV: neither under the earth,
INT: earth nor under the earth

Revelation 5:13 Adv
GRK: γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς
NAS: and on the earth and under the earth
KJV: the earth, and under the earth, and
INT: earth and under the earth

Revelation 6:9 Adv
GRK: σφραγῖδα εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: I saw underneath the altar
KJV: seal, I saw under the altar the souls
INT: seal I saw under the altar

Revelation 12:1 Adv
GRK: ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν
NAS: and the moon under her feet,
KJV: and the moon under her feet,
INT: the moon under the feet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page