5480. χάραγμα (charagma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5480. χάραγμα (charagma) — 8 Occurrences

Acts 17:29 N-DNS
GRK: ἢ λίθῳ χαράγματι τέχνης καὶ
NAS: stone, an image formed by the art
KJV: or stone, graven by art and
INT: or to stone a graven thing craft and

Revelation 13:16 N-ANS
GRK: δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς
NAS: to be given a mark on their right
KJV: to receive a mark in their
INT: it should give them a mark on the

Revelation 13:17 N-ANS
GRK: ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα
NAS: the one who has the mark, [either] the name
KJV: save he that had the mark, or the name
INT: has the mark the name

Revelation 14:9 N-ANS
GRK: καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ
NAS: and receives a mark on his forehead
KJV: and receive [his] mark in his
INT: and receives a mark on the

Revelation 14:11 N-ANS
GRK: λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος
NAS: receives the mark of his name.
KJV: receiveth the mark of his
INT: receives the mark of the name

Revelation 16:2 N-ANS
GRK: ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου
NAS: who had the mark of the beast
KJV: which had the mark of the beast, and
INT: had the mark of the beast

Revelation 19:20 N-ANS
GRK: λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου
NAS: who had received the mark of the beast
KJV: them that had received the mark of the beast,
INT: having received the mark of the beast

Revelation 20:4 N-ANS
GRK: ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ
NAS: and had not received the mark on their forehead
KJV: had received [his] mark upon
INT: did take the mark upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page