5484. χάριν (charin)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5484. χάριν (charin) — 9 Occurrences

Luke 7:47 Adv
GRK: οὗ χάριν λέγω σοι
NAS: For this reason I say
INT: this therefore I say to you

Galatians 3:19 Adv
GRK: τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη ἄχρις
NAS: It was added because of transgressions,
KJV: It was added because of transgressions,
INT: the transgressions for the sake of it was added until

Ephesians 3:1 Adv
GRK: Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος
NAS: For this reason I, Paul, the prisoner
KJV: For this cause I Paul,
INT: this for reason I Paul

Ephesians 3:14 Adv
GRK: Τούτου χάριν κάμπτω τὰ
NAS: For this reason I bow my knees
KJV: For this cause I bow my
INT: this for reason I bow the

1 Timothy 5:14 Adv
GRK: ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν
KJV: to the adversary to speak reproachfully.
INT: adversary of insult on account

Titus 1:5 Adv
GRK: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε
NAS: For this reason I left you in Crete,
KJV: For this cause left I thee
INT: of this on account I left you

Titus 1:11 Adv
GRK: αἰσχροῦ κέρδους χάριν
NAS: they should not [teach] for the sake of sordid
KJV: filthy lucre's sake.
INT: base gain for sake of

1 John 3:12 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν
NAS: And for what reason did he slay
KJV: brother. And wherefore slew he him?
INT: of him and on account of what he slayed

Jude 1:16 Adv
GRK: πρόσωπα ὠφελείας χάριν
NAS: people for the sake of [gaining an] advantage.
KJV: in admiration because of advantage.
INT: persons profit for the sake of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page