819. ἀτιμία (atimia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 819. ἀτιμία (atimia) — 7 Occurrences

Romans 1:26 N-GFS
GRK: εἰς πάθη ἀτιμίας αἵ τε
NAS: gave them over to degrading passions;
KJV: up unto vile affections: for
INT: to passions of dishonor both

Romans 9:21 N-AFS
GRK: δὲ εἰς ἀτιμίαν
NAS: and another for common use?
KJV: another unto dishonour?
INT: moreover unto dishonor

1 Corinthians 11:14 N-NFS
GRK: ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν
NAS: has long hair, it is a dishonor to him,
KJV: it is a shame unto him?
INT: if he has long hair a dishonor to him it is

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ ἐγείρεται ἐν
NAS: it is sown in dishonor, it is raised
KJV: in dishonour; it is raised
INT: It is sown in dishonor it is raised in

2 Corinthians 6:8 N-GFS
GRK: δόξης καὶ ἀτιμίας διὰ δυσφημίας
NAS: by glory and dishonor, by evil report
KJV: honour and dishonour, by evil report
INT: glory and dishonor through bad report

2 Corinthians 11:21 N-AFS
GRK: κατὰ ἀτιμίαν λέγω ὡς
NAS: To [my] shame I [must] say
KJV: as concerning reproach, as
INT: As to dishonor I speak as

2 Timothy 2:20 N-AFS
GRK: δὲ εἰς ἀτιμίαν
NAS: to honor and some to dishonor.
KJV: some to dishonour.
INT: moreover to dishonor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page