συνελθόντων
Englishman's Concordance
συνελθόντων (synelthontōn) — 3 Occurrences

Acts 1:21 V-APA-GMP
GRK: οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν
NAS: that of the men who have accompanied us all
KJV: men which have companied with us
INT: therefore of the having accompanied us men

Acts 25:17 V-APA-GMP
GRK: συνελθόντων οὖν αὐτῶν
NAS: So after they had assembled here,
KJV: when they were come hither,
INT: Having come together therefore they

Acts 28:17 V-APA-GMP
GRK: Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ αὐτῶν
NAS: of the Jews, and when they came together, he [began] saying
KJV: when they were come together, he said
INT: Jews chief ones having come together moreover they

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page