bə·yā·ḏāh
Englishman's Concordance
bə·yā·ḏāh — 7 Occurrences

Genesis 39:12
HEB: וַיַּעֲזֹ֤ב בִּגְדוֹ֙ בְּיָדָ֔הּ וַיָּ֖נָס וַיֵּצֵ֥א
NAS: his garment in her hand and fled,
KJV: his garment in her hand, and fled,
INT: left his garment her hand and fled and went

Genesis 39:13
HEB: עָזַ֥ב בִּגְד֖וֹ בְּיָדָ֑הּ וַיָּ֖נָס הַחֽוּצָה׃
NAS: his garment in her hand and had fled
KJV: his garment in her hand, and was fled
INT: had left his garment her hand fled outside

Exodus 15:20
HEB: אֶת־ הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָֽל־
NAS: the timbrel in her hand, and all
KJV: a timbrel in her hand; and all the women
INT: Aaron's the timbrel her hand went and all

Deuteronomy 24:1
HEB: כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּיתֽוֹ׃
NAS: and puts [it] in her hand and sends
KJV: and give [it] in her hand, and send
INT: of divorce and puts her hand and sends his house

Deuteronomy 24:3
HEB: כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּית֑וֹ
NAS: and puts [it] in her hand and sends
KJV: and giveth [it] in her hand, and sendeth
INT: of divorce and puts her hand and sends of his house

Judges 4:21
HEB: אֶת־ הַמַּקֶּ֣בֶת בְּיָדָ֗הּ וַתָּב֤וֹא אֵלָיו֙
NAS: a hammer in her hand, and went
KJV: an hammer in her hand, and went
INT: and seized an hammer her hand and went about

Isaiah 51:18
HEB: וְאֵ֤ין מַחֲזִיק֙ בְּיָדָ֔הּ מִכָּל־ בָּנִ֖ים
NAS: to take her by the hand among
KJV: neither [is there any] that taketh her by the hand of all the sons
INT: is none to take the hand all the sons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3027
1617 Occurrences


bə·yaḏ — 263 Occ.
bə·yā·ḏāh — 7 Occ.
bə·yā·ḏām — 26 Occ.
bə·yā·ḏa·yim — 1 Occ.
bə·yā·ḏêḵ — 5 Occ.
bə·yā·ḏe·ḵā — 41 Occ.
bə·yā·ḏe·hā — 3 Occ.
bə·yā·ḏê·nū — 10 Occ.
bə·yā·ḏî — 29 Occ.
bə·yā·ḏōw — 73 Occ.
bə·yeḏ·ḵem — 16 Occ.
bə·yeḏ·ḵen — 1 Occ.
bî·ḏê — 1 Occ.
bî·ḏê·hem — 1 Occ.
bî·ḏê·hen — 2 Occ.
hay·yāḏ — 4 Occ.
hay·yā·ḏā·yim — 2 Occ.
hay·yā·ḏōṯ — 5 Occ.
hă·yaḏ — 2 Occ.
kə·yaḏ — 8 Occ.
kî·ḏê — 1 Occ.
lə·yaḏ- — 7 Occ.
lə·yā·ḏî — 1 Occ.
lə·yā·ḏōw — 1 Occ.
lə·yāḏ — 1 Occ.
mî·ḏê — 4 Occ.
mî·yaḏ — 104 Occ.
mî·yā·ḏāh — 3 Occ.
mî·yā·ḏām — 14 Occ.
mî·yā·ḏāw — 1 Occ.
mî·yā·ḏêḵ — 2 Occ.
mî·yā·ḏe·ḵā — 15 Occ.
mî·yā·ḏê·nū — 1 Occ.
mî·yā·ḏî — 23 Occ.
mî·yā·ḏōw — 17 Occ.
mî·yeḏ·ḵem — 6 Occ.
mî·yeḏ·ḵen — 2 Occ.
ū·mî·yaḏ — 14 Occ.
ū·mî·yā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·yaḏ- — 35 Occ.
ū·ḇə·yā·ḏāw — 1 Occ.
ū·ḇə·yā·ḏə·ḵā — 6 Occ.
ū·ḇə·yā·ḏōw — 7 Occ.
ū·ḇî·ḏê·ḵem — 1 Occ.
wə·hay·yāḏ — 1 Occ.
wə·hay·yā·ḏa·yim — 1 Occ.
wə·yaḏ — 34 Occ.
wə·yā·ḏay — 1 Occ.
ḇə·yā·ḏām — 8 Occ.
ḇə·yā·ḏāw — 5 Occ.
wə·yā·ḏa·yiḵ — 1 Occ.
wə·yā·ḏa·yim — 2 Occ.
ḇə·yā·ḏe·ḵā — 17 Occ.
wə·yā·ḏe·hā — 2 Occ.
wə·yā·ḏê·nū — 3 Occ.
ḇə·yā·ḏî — 5 Occ.
wə·yā·ḏōw — 14 Occ.
wə·yā·ḏōṯ — 2 Occ.
ḇə·yā·ḏōw — 1 Occ.
ḇə·yeḏ·ḵem — 4 Occ.
wî·ḏê — 5 Occ.
ḇî·ḏê·hem — 2 Occ.
wî·ḏō·wṯ — 1 Occ.
yāḏ — 143 Occ.
yā·ḏāh — 6 Occ.
yā·ḏāy — 21 Occ.
yā·ḏām — 30 Occ.
yā·ḏāw — 44 Occ.
yā·ḏa·yiḵ — 3 Occ.
yā·ḏa·yim — 22 Occ.
yā·ḏêḵ — 4 Occ.
yā·ḏə·ḵā — 89 Occ.
yā·ḏə·ḵāh — 1 Occ.
yā·ḏe·ḵā — 18 Occ.
yā·ḏe·hā — 6 Occ.
yā·ḏê·hū — 1 Occ.
yā·ḏê·nū — 7 Occ.
yā·ḏê·nū — 1 Occ.
yā·ḏî — 74 Occ.
yā·ḏōw — 157 Occ.
yā·ḏō·wṯ — 5 Occ.
yeḏ·ḵem — 7 Occ.
yə·ḏê·ḵem — 1 Occ.
yə·ḏê — 42 Occ.
yə·ḏê·ḵem — 13 Occ.
yə·ḏê·hem — 37 Occ.
yə·ḏê·hen — 1 Occ.
yə·ḏō·w·ṯām — 1 Occ.
yə·ḏō·ṯāw — 4 Occ.
yə·ḏō·ṯe·hā — 2 Occ.
Additional Entries
yî·ḡə·‘ū — 1 Occ.
yā·ḡā‘ — 1 Occ.
wə·yā·ḡê·a‘ — 1 Occ.
yā·ḡê·a‘ — 1 Occ.
yə·ḡê·‘îm — 1 Occ.
yə·ḡi·‘aṯ — 1 Occ.
yā·ḡō·rə·tā — 1 Occ.
yā·ḡō·rə·tî — 4 Occ.
śā·hă·ḏū·ṯā — 1 Occ.
bə·yaḏ — 263 Occ.
bə·yā·ḏām — 26 Occ.
bə·yā·ḏa·yim — 1 Occ.
bə·yā·ḏêḵ — 5 Occ.
bə·yā·ḏe·ḵā — 41 Occ.
bə·yā·ḏe·hā — 3 Occ.
bə·yā·ḏê·nū — 10 Occ.
bə·yā·ḏî — 29 Occ.
bə·yā·ḏōw — 73 Occ.
bə·yeḏ·ḵem — 16 Occ.
bə·yeḏ·ḵen — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page