Mark 13
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1As [Jesus] was leaving the temple, one of His disciples said to Him, “Teacher, look at [the magnificent] stones and buildings!” 1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί
2“Do you see [all] these great buildings?” Jesus replied. “Not [one] stone here will be left on [another]; [every one] will be toppled.” 2Καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ ‹ὧδε› λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
3While [Jesus] was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked Him privately, 3Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας
4“Tell us, when {will} all these things happen? And what [will be] the sign that [they] are about to be fulfilled?” 4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα
5Jesus began by telling them, “See to it [that] [no one] deceives you. 5 δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
6Many will come in My name, claiming, ‘I am [He],’ and will deceive many. 6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν
7When you hear of wars and rumors of wars, {do} not be alarmed. [ These things ] must happen, but the end [is] still to come. 7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων μὴ θροεῖσθε δεῖ γενέσθαι ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος
8Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places, [as well as] famines. These [are] [the] beginning of birth pains. 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα
9[So] be on your guard. You will be handed over to [the] councils and beaten in [the] synagogues. On My account, you will stand before governors and kings as witnesses to them. 9Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς
10And the gospel must first be proclaimed to all the nations. 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον
11But when they arrest you [and] hand [you] over, {do} not worry beforehand what to say. Instead, speak whatever you are given at that time, for it will not be you speaking, but the Holy Spirit. 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε ἀλλ’ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
12Brother will betray brother to death, and a father [his] child. Children will rise against [their] parents and have them put to death. 12Καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
13You will be hated by everyone on account of My name, but the [one who] perseveres to [the] end will be saved. 13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
14So when you see the abomination of desolation standing where it should not be ({let} the reader understand), then {let} those who are in Judea flee to the mountains. 14Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ⧼τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου⧽ ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ ἀναγινώσκων νοείτω τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη
15{Let} [no one] on the housetop go back inside to retrieve anything from his house. 15 [δὲ] ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
16And {let} [no one] in the field return for his cloak. 16καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
17[How] miserable those days [will be] for pregnant and nursing [mothers]! 17Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
18Pray that it will not occur in the winter. 18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
19For [in] those days there will be tribulation unmatched from [the] beginning of God’s creation until now, and never to be seen again. 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται
20If [the] Lord had not shortened those days, nobody would be saved. But for the sake of the elect, whom He has chosen, He has shortened [them]. 20καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν Κύριος τὰς ἡμέρας οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
21At that time if anyone says to you, ‘Look, here [is] the Christ!’ [or] ‘There [He is]!’ do not believe [it]. 21Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε Χριστός Ἴδε ἐκεῖ μὴ πιστεύετε
22For false Christs and false prophets will appear and perform signs and wonders that would deceive [even] the elect, if [that were] possible. 22ἐγερθήσονται γὰρ* ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν* σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
23[So] be on your guard; I have told you everything {in advance}. 23ὑμεῖς δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα
24However, after the tribulation of those days, ‘The sun will be darkened, and the moon will not give its light, 24Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ἥλιος σκοτισθήσεται Καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς
25the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken.’ 25Καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες Καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
26Then they will see the Son of Man coming in [the] clouds with great power and glory. 26Καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης
27And He will send out the angels to gather His elect from the four winds, from [the] ends of [the] earth to [the] ends of heaven. 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ
28Now learn this lesson from the fig tree: As soon as its branches become tender and sprout leaves, you know that summer is near. 28Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν ὅταν ἤδη κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν
29In the same way, when you see these things happening, you know that He is near, right at [the] door. 29οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις
30Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have happened. 30ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ ταῦτα πάντα γένηται
31Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away. 31 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ λόγοι μου οὐ ‹μὴ› παρελεύσονται
32But as for that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. 32Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ Υἱός εἰ μὴ Πατήρ
33Be on your guard [and] stay alert! For you do not know when the appointed time will come. 33Βλέπετε ἀγρυπνεῖτε οὐκ οἴδατε γὰρ πότε καιρός ἐστιν
34[It is] like a man going on a journey [who] left his house, put each servant in charge of his [own] task, and instructed the doorkeeper to keep watch. 34Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
35Therefore keep watch, because you do not know when the master of the house will return— whether in the evening, at midnight, when the rooster crows, or in the morning. 35γρηγορεῖτε οὖν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται ὀψὲ μεσονύκτιον ἀλεκτοροφωνίας πρωΐ
36Otherwise, he may arrive without notice [and] find you sleeping. 36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας
37And what I say to you, I say to everyone: Keep watch!” 37 δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Mark 12
Top of Page
Top of Page