Mark 4
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1[Once] again, [Jesus] began to teach beside the sea, and [such] a large crowd gathered around Him that He got into a boat [and] sat in [it]. All the people crowded along the shore, 1Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν
2and He taught them many things in parables. And in His teaching He said, 2Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
3“Listen! A farmer went out to sow his seed. 3Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι
4As he was sowing, some [seed] fell along the path, and the birds came and devoured it. 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό
5Other [ seed ] fell on rocky ground, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. 5Καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες (καὶ) ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
6But when the sun rose, [the seedlings] were scorched, and they withered because they had no root. 6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
7Other [ seed ] fell among thorns, [which] grew up and choked [the seedlings], and [they] yielded no crop. 7Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
8Still other [seed] fell on good soil, [where it] sprouted, grew up, and produced a crop— one bearing thirtyfold, another sixtyfold, and another a hundredfold.” 8Καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν ἓν* τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
9Then [Jesus] said, “He who has ears to hear, let him hear.” 9Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
10As soon as [Jesus] was alone [with] the Twelve and those around Him, they asked Him [about] the parable. 10Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς
11And He told them, “The mystery of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is expressed in parables, 11Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
12so that, ‘they may be ever seeing [but] never perceiving, and ever hearing [but] never understanding; otherwise they might turn and be forgiven.’” 12ἵνα Βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν Καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν Μή‿ ποτε ἐπιστρέψωσιν Καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς
13Then [Jesus] said to them, “Do you not understand this parable? Then how will you understand [any of] the parables? 13Καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
14The farmer sows the word. 14 σπείρων τὸν λόγον σπείρει
15[Some] are like the [seeds] along the path, where the word is sown. As soon as they hear [it], Satan comes and takes away the word that was sown in them. 15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
16[Others] are like the [seeds] sown on rocky places. [They] hear the word [and] at once receive it with joy. 16Καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
17But they themselves have no root, [and] they remain for only a season. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
18Still [others] are like the [seeds] sown among the thorns. [They] hear the word, 18Καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
19but the cares of this life, the deceitfulness of wealth, and the desire for other things come in [and] choke the word, and it becomes unfruitful. 19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
20Yet [others] are like the [seeds] sown on good soil. [They] hear the word, receive [it], and produce a crop— thirtyfold, sixtyfold, [or] a hundredfold.” 20Καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
21[Jesus] also said to them, “Does [anyone] bring in a lamp so he can place [it] under a basket or under a bed? Doesn’t he set it on a lampstand? 21Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 〈ὅτι〉 Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ
22For [everything] hidden is meant to be revealed, [and everything] concealed is meant to be brought to light. 22οὐ γάρ ἐστιν 〈τι〉 κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
23If anyone has ears to hear, let him hear.” 23Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
24He went on to say, “Pay attention to what you hear. With [the] measure you [use], it will be measured to you, and even more will be added to you. 24Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν
25For whoever has will be given [more], [but] whoever does not have, even what he has will be taken away from him.” 25ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ
26[Jesus] also said, “The kingdom of God is like a man who scatters seed on the ground. 26Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
27Night and day he sleeps and wakes, and the seed sprouts and grows, [though] he knows not how. 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
28All by itself the earth produces a crop— first [the] stalk, then [the] head, then grain [that] ripens within. 28αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα* στάχυν εἶτα* πλήρης σῖτον* ἐν τῷ στάχυϊ
29And as soon as the grain is ripe, he swings the sickle, because the harvest has come.” 29ὅταν δὲ παραδοῖ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν θερισμός
30Then He asked, “To what can we compare the kingdom of God? With what parable shall we present it? 30Καὶ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
31It is like a mustard seed, which is [the] smallest of all seeds sown upon the earth. 31ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
32But after it is planted, it grows to be larger than all garden plants and puts forth great branches, so that the birds of the air nest in its shade.” 32καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν*
33With many such parables [Jesus] spoke the word to them, to the extent that they could understand. 33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
34He did not say [anything] to them without a parable. But privately He explained all things to His own disciples. 34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
35When that evening came, He said to [His disciples], “Let us go across to the other side.” 35Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν
36After they had dismissed the crowd, they took [Jesus] with them, since He was already in the boat. And there were other boats with Him. 36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ’ αὐτοῦ
37Soon a violent windstorm came up, and the waves were breaking over the boat, so that [it] was being swamped. 37Καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
38But [Jesus] was in the stern, sleeping on the cushion. [So] they woke Him and said, “Teacher, don’t You care that we are perishing?” 38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα
39Then [Jesus] got up [and] rebuked the wind and the sea. “Silence!” He commanded. “Be still!” And the wind died down, and it was perfectly calm. 39Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
40“Why are you so afraid?” He asked. “Do you still have no faith?” 40Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε οὔπω* ἔχετε πίστιν
41Overwhelmed with fear, they asked one another, “Who is this, that even the wind and the sea obey Him?” 41Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Mark 3
Top of Page
Top of Page