Matthew 10
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1And calling His twelve disciples {to Him}, [Jesus] gave them authority over unclean spirits, so that they could drive them out and heal every disease and sickness. 1Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
2These are the names of the twelve apostles: first Simon, called Peter, and his brother Andrew; James [son] of Zebedee, and his brother John; 2Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ἀδελφὸς αὐτοῦ
3Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James [son] of Alphaeus, and Thaddaeus; 3Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος τελώνης Ἰάκωβος τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος
4Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed [Jesus]. 4Σίμων Καναναῖος καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης καὶ παραδοὺς αὐτόν
5These twelve Jesus sent out with [the following] instructions: “Do not go onto the road of the Gentiles [or] enter any town of [the] Samaritans. 5Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
6Go rather to the lost sheep of Israel. 6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
7As you go, preach this message: ‘The kingdom of heaven is near.’ 7πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν βασιλεία τῶν οὐρανῶν
8Heal the sick, raise [the] dead, cleanse [the] lepers, drive out demons. Freely you have received; freely give. 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
9{Do} not carry [any] gold or silver or copper in your belts. 9Μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν
10[Take] no bag for [the] road, or second tunic, or sandals, or staff; for the worker [is] worthy of his provisions. 10μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ
11Whatever town or village you enter, find out who is worthy [and] stay [at his house] until you move on. 11Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
12As you enter the house, greet its [occupants]. 12εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
13If the home is worthy, {let} your peace rest on it; if it is not, {let} your peace return to you. 13καὶ ἐὰν μὲν οἰκία ἀξία ἐλθάτω εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ ἀξία εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω
14And if anyone will not welcome you or heed your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν
15Truly I tell you, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on [the] day of judgment than for that town. 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ
16Look, I am sending you out like sheep among wolves; therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. 16Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
17But beware of men; for they will hand you over to [their] councils and flog you in their synagogues. 17Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
18On My account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. 18καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν
19But when they hand you over, [do] not worry about how [to respond] or what to say. In that hour you will be given what to say. 19ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε
20For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. 20οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν
21Brother will betray brother to death, and a father [his] child; children will rise against [their] parents and have them put to death. 21Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
22You will be hated by everyone on account of My name, but the [one who] perseveres to [the] end will be saved. 22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται
23When they persecute you in one town, flee to the next. Truly I tell you, you will not [reach] [all] the towns of Israel before the Son of Man comes. 23Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ‹ἂν› ἔλθῃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
24A disciple is not above [his] teacher, nor a servant above his master. 24Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ
25[It is] enough for a disciple to be like his teacher, and a servant like his master. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of his household! 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
26So do not be afraid of them. For nothing is concealed that will not be uncovered, or hidden that will not be made known. 26Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται
27What I tell you in the dark, speak in the light; what is whispered in [your] ear, proclaim from the housetops. 27 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί καὶ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων
28Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the [One who] can destroy both soul and body in hell. 28Καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ
29{Are} not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. 29Οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν
30And even the very hairs of your head are all numbered. 30ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
31So do not be afraid; you are worth more than many sparrows. 31μὴ οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς
32Therefore everyone who confesses Me before men, I will also confess him before My Father in heaven. 32Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
33But whoever denies Me before men, I will also deny him before My Father in heaven. 33ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
34{Do} not assume that I have come to bring peace to the earth; I have not come to bring peace, but a sword. 34Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
35For I have come to turn ‘A man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. 35ἦλθον γὰρ διχάσαι Ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς Καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
36A man’s enemies [will be] the members of his own household.’ 36Καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
37Anyone who loves [his] father or mother more than Me is not worthy of Me; anyone who loves [his] son or daughter more than Me is not worthy of Me; 37 φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος καὶ φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
38and anyone who does not take up his cross and follow Me is not worthy of Me. 38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
39Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for My sake will find it. 39 εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
40He who receives you receives Me, and he who receives Me receives the [One who] sent Me. 40 δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με
41Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever receives a righteous [man] because he is a righteous [man] will receive a righteous [man’s] reward. 41 δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται
42And if anyone gives even a cup of cold [water] to one of these little ones [because he is My] disciple, truly I tell you, he will never lose his reward.” 42καὶ ὃς ἂν* ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Matthew 9
Top of Page
Top of Page