Romans 8
Study Bible
No Condemnation in Christ

Οὐδὲν  ἄρα  νῦν  κατάκριμα  τοῖς  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ.  ⧼μὴ  κατὰ  σάρκα  περιπατοῦσιν,  ἀλλὰ  κατὰ  πνεῦμα⧽.    γὰρ  νόμος  τοῦ  Πνεύματος  τῆς  ζωῆς  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ  ἠλευθέρωσέν  σε  ἀπὸ  τοῦ  νόμου  τῆς  ἁμαρτίας  καὶ  τοῦ  θανάτου.  τὸ  γὰρ  ἀδύνατον  τοῦ  νόμου,  ἐν    ἠσθένει  διὰ  τῆς  σαρκός,    Θεὸς  τὸν  ἑαυτοῦ  Υἱὸν  πέμψας  ἐν  ὁμοιώματι  σαρκὸς  ἁμαρτίας  καὶ  περὶ  ἁμαρτίας  κατέκρινεν  τὴν  ἁμαρτίαν  ἐν  τῇ  σαρκί,  ἵνα  τὸ  δικαίωμα  τοῦ  νόμου  πληρωθῇ  ἐν  ἡμῖν  τοῖς  μὴ  κατὰ  σάρκα  περιπατοῦσιν  ἀλλὰ  κατὰ  πνεῦμα.  οἱ  γὰρ  κατὰ  σάρκα  ὄντες  τὰ  τῆς  σαρκὸς  φρονοῦσιν,  οἱ  δὲ  κατὰ  πνεῦμα  τὰ  τοῦ  πνεύματος.  τὸ  γὰρ  φρόνημα  τῆς  σαρκὸς  θάνατος,  τὸ  δὲ  φρόνημα  τοῦ  πνεύματος  ζωὴ  καὶ  εἰρήνη.  διότι  τὸ  φρόνημα  τῆς  σαρκὸς  ἔχθρα  εἰς  Θεόν·  τῷ  γὰρ  νόμῳ  τοῦ  Θεοῦ  οὐχ  ὑποτάσσεται,  οὐδὲ  γὰρ  δύναται·  οἱ  δὲ  ἐν  σαρκὶ  ὄντες  Θεῷ  ἀρέσαι  οὐ  δύνανται. 

Control by the Spirit

Ὑμεῖς  δὲ  οὐκ  ἐστὲ  ἐν  σαρκὶ  ἀλλὰ  ἐν  πνεύματι,  εἴπερ  Πνεῦμα  Θεοῦ  οἰκεῖ  ἐν  ὑμῖν.  εἰ  δέ  τις  Πνεῦμα  Χριστοῦ  οὐκ  ἔχει,  οὗτος  οὐκ  ἔστιν  αὐτοῦ.  10 εἰ  δὲ  Χριστὸς  ἐν  ὑμῖν,  τὸ  μὲν  σῶμα  νεκρὸν  διὰ  ἁμαρτίαν,  τὸ  δὲ  πνεῦμα  ζωὴ  διὰ  δικαιοσύνην.  11 εἰ  δὲ  τὸ  Πνεῦμα  τοῦ  ἐγείραντος  τὸν  Ἰησοῦν  ἐκ  νεκρῶν  οἰκεῖ  ἐν  ὑμῖν,    ἐγείρας  «ἐκ  νεκρῶν» ⇔  Χριστὸν  Ἰησοῦν  ζωοποιήσει  καὶ  τὰ  θνητὰ  σώματα  ὑμῶν  διὰ  τοῦ  ἐνοικοῦντος  αὐτοῦ  Πνεύματος  ἐν  ὑμῖν. 

Heirs with Christ

12 Ἄρα  οὖν,  ἀδελφοί,  ὀφειλέται  ἐσμέν,  οὐ  τῇ  σαρκὶ  τοῦ  κατὰ  σάρκα  ζῆν.  13 εἰ  γὰρ  κατὰ  σάρκα  ζῆτε,  μέλλετε  ἀποθνήσκειν·  εἰ  δὲ  πνεύματι  τὰς  πράξεις  τοῦ  σώματος  θανατοῦτε,  ζήσεσθε.  14 ὅσοι  γὰρ  Πνεύματι  Θεοῦ  ἄγονται,  οὗτοι  υἱοί  εἰσιν ⇔  Θεοῦ.  15 οὐ  γὰρ  ἐλάβετε  πνεῦμα  δουλείας  πάλιν  εἰς  φόβον,  ἀλλὰ  ἐλάβετε  πνεῦμα  υἱοθεσίας,  ἐν    κράζομεν  Ἀββᾶ    Πατήρ.  16 αὐτὸ  τὸ  Πνεῦμα  συμμαρτυρεῖ*  τῷ  πνεύματι  ἡμῶν  ὅτι  ἐσμὲν  τέκνα  Θεοῦ.  17 εἰ  δὲ  τέκνα,  καὶ  κληρονόμοι·  κληρονόμοι  μὲν  Θεοῦ,  συνκληρονόμοι  δὲ  Χριστοῦ,  εἴπερ  συμπάσχομεν*  ἵνα  καὶ  συνδοξασθῶμεν. 

Future Glory

18 Λογίζομαι  γὰρ  ὅτι  οὐκ  ἄξια  τὰ  παθήματα  τοῦ  νῦν  καιροῦ  πρὸς  τὴν  μέλλουσαν  δόξαν  ἀποκαλυφθῆναι  εἰς  ἡμᾶς.  19   γὰρ  ἀποκαραδοκία  τῆς  κτίσεως  τὴν  ἀποκάλυψιν  τῶν  υἱῶν  τοῦ  Θεοῦ  ἀπεκδέχεται.  20 τῇ  γὰρ  ματαιότητι    κτίσις  ὑπετάγη,  οὐχ  ἑκοῦσα,  ἀλλὰ  διὰ  τὸν  ὑποτάξαντα,  ἐφ’  ἑλπίδι  21 ὅτι*  καὶ  αὐτὴ    κτίσις  ἐλευθερωθήσεται  ἀπὸ  τῆς  δουλείας  τῆς  φθορᾶς  εἰς  τὴν  ἐλευθερίαν  τῆς  δόξης  τῶν  τέκνων  τοῦ  Θεοῦ.  22 οἴδαμεν  γὰρ  ὅτι  πᾶσα    κτίσις  συστενάζει*  καὶ  συνωδίνει  ἄχρι  τοῦ  νῦν·  23 οὐ  μόνον  δέ,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτοὶ  τὴν  ἀπαρχὴν  τοῦ  Πνεύματος  ἔχοντες  ἡμεῖς  καὶ  αὐτοὶ  ἐν  ἑαυτοῖς  στενάζομεν,  υἱοθεσίαν  ἀπεκδεχόμενοι,  τὴν  ἀπολύτρωσιν  τοῦ  σώματος  ἡμῶν.  24 τῇ  γὰρ  ἐλπίδι  ἐσώθημεν·  ἐλπὶς  δὲ  βλεπομένη  οὐκ  ἔστιν  ἐλπίς·    γὰρ  βλέπει  τις,  τί  ἐλπίζει;  25 εἰ  δὲ    οὐ  βλέπομεν  ἐλπίζομεν,  δι’  ὑπομονῆς  ἀπεκδεχόμεθα. 

26 Ὡσαύτως  δὲ  καὶ  τὸ  Πνεῦμα  συναντιλαμβάνεται  τῇ  ἀσθενείᾳ  ἡμῶν·  τὸ  γὰρ  τί  προσευξώμεθα  καθὸ  δεῖ  οὐκ  οἴδαμεν,  ἀλλὰ  αὐτὸ  τὸ  Πνεῦμα  ὑπερεντυγχάνει  στεναγμοῖς  ἀλαλήτοις·  27   δὲ  ἐραυνῶν  τὰς  καρδίας  οἶδεν  τί  τὸ  φρόνημα  τοῦ  Πνεύματος,  ὅτι  κατὰ  Θεὸν  ἐντυγχάνει  ὑπὲρ  ἁγίων. 

God Works In All Things

28 Οἴδαμεν  δὲ  ὅτι  τοῖς  ἀγαπῶσιν  τὸν  Θεὸν  πάντα  συνεργεῖ  (ὁ  θεὸς)  εἰς  ἀγαθόν,  τοῖς  κατὰ  πρόθεσιν  κλητοῖς  οὖσιν.  29 ὅτι  οὓς  προέγνω,  καὶ  προώρισεν  συμμόρφους  τῆς  εἰκόνος  τοῦ  Υἱοῦ  αὐτοῦ,  εἰς  τὸ  εἶναι  αὐτὸν  πρωτότοκον  ἐν  πολλοῖς  ἀδελφοῖς·  30 οὓς  δὲ  προώρισεν,  τούτους  καὶ  ἐκάλεσεν·  καὶ  οὓς  ἐκάλεσεν,  τούτους  καὶ  ἐδικαίωσεν·  οὓς  δὲ  ἐδικαίωσεν,  τούτους  καὶ  ἐδόξασεν. 

31 Τί  οὖν  ἐροῦμεν  πρὸς  ταῦτα;  εἰ    Θεὸς  ὑπὲρ  ἡμῶν,  τίς  καθ’  ἡμῶν;  32 ὅς  γε  τοῦ  ἰδίου  Υἱοῦ  οὐκ  ἐφείσατο,  ἀλλὰ  ὑπὲρ  ἡμῶν  πάντων  παρέδωκεν  αὐτόν,  πῶς  οὐχὶ  καὶ  σὺν  αὐτῷ  τὰ  πάντα  ἡμῖν  χαρίσεται;  33 τίς  ἐγκαλέσει  κατὰ  ἐκλεκτῶν  Θεοῦ;  Θεὸς    δικαιῶν·  34 τίς    κατακρινῶν;  Χριστὸς  Ἰησοῦς    ἀποθανών,  μᾶλλον  δὲ  ἐγερθείς,  (ἐκ  νεκρῶν)  ὅς  ‹καί›  ἐστιν  ἐν  δεξιᾷ  τοῦ  Θεοῦ,  ὃς  καὶ  ἐντυγχάνει  ὑπὲρ  ἡμῶν. 

More than Conquerors

35 τίς  ἡμᾶς  χωρίσει  ἀπὸ  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Χριστοῦ;  θλῖψις    στενοχωρία    διωγμὸς    λιμὸς    γυμνότης    κίνδυνος    μάχαιρα; 

36 καθὼς  γέγραπται  ὅτι  Ἕνεκεν  σοῦ  θανατούμεθα  ὅλην  τὴν  ἡμέραν,  ἐλογίσθημεν  ὡς  πρόβατα  σφαγῆς. 

37 ἀλλ’  ἐν  τούτοις  πᾶσιν  ὑπερνικῶμεν  διὰ  τοῦ  ἀγαπήσαντος  ἡμᾶς.  38 πέπεισμαι  γὰρ  ὅτι  οὔτε  θάνατος  οὔτε  ζωὴ  οὔτε  ἄγγελοι  οὔτε  ἀρχαὶ  οὔτε  ἐνεστῶτα  οὔτε  μέλλοντα  οὔτε  δυνάμεις  39 οὔτε  ὕψωμα  οὔτε  βάθος  οὔτε  τις  κτίσις  ἑτέρα  δυνήσεται  ἡμᾶς  χωρίσαι  ἀπὸ  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Θεοῦ  τῆς  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ  τῷ  Κυρίῳ  ἡμῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Romans 7
Top of Page
Top of Page