αἴρει
Englishman's Concordance
αἴρει (airei) — 8 Occurrences

Matthew 9:16 V-PIA-3S
GRK: ἱματίῳ παλαιῷ αἴρει γὰρ τὸ
NAS: for the patch pulls away from the garment,
KJV: that which is put in to fill it up taketh from
INT: clothing old tears away indeed the

Mark 2:21 V-PIA-3S
GRK: δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα
NAS: the patch pulls away from it, the new
KJV: that filled it up taketh away from
INT: moreover not tears away the filling up [piece]

Mark 4:15 V-PIA-3S
GRK: Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον
NAS: comes and takes away the word
KJV: and taketh away the word
INT: Satan and takes away the word

Luke 8:12 V-PIA-3S
GRK: διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον
NAS: comes and takes away the word
KJV: and taketh away the word
INT: devil and takes away the word

Luke 11:22 V-PIA-3S
GRK: πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ' ᾗ
NAS: him and overpowers him, he takes away from him all his armor
KJV: him, he taketh from him
INT: complete armor of him he takes away in which

John 10:18 V-AIA-3S
GRK: οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ'
NAS: No one has taken it away from Me, but I lay
KJV: No man taketh it from
INT: No one takes it from

John 15:2 V-PIA-3S
GRK: φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό καὶ
NAS: fruit, He takes away; and every
KJV: not fruit he taketh away: and every
INT: bearing fruit he takes away it and

John 16:22 V-FIA-3S
GRK: ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ' ὑμῶν
NAS: and no one [will] take your joy
KJV: joy no man taketh from you.
INT: of you no one takes from you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page