ἦραν
Englishman's Concordance
ἦραν (ēran) — 12 Occurrences

Matthew 14:12 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα
NAS: came and took away the body
KJV: came, and took up the body,
INT: disciples of him took the body

Matthew 14:20 V-AIA-3P
GRK: ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον
NAS: and were satisfied. They picked up what
KJV: and they took up of the fragments
INT: were satisfied and they took up that which was over and above

Matthew 15:37 V-AIA-3P
GRK: τῶν κλασμάτων ἦραν ἑπτὰ σπυρίδας
NAS: and were satisfied, and they picked up what
KJV: and they took up of the broken
INT: of the fragments they took up seven baskets

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα
NAS: [about this], they came and took away his body
KJV: and took up his
INT: came and took up the body

Mark 6:43 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα
NAS: and they picked up twelve full
KJV: And they took up twelve baskets
INT: And they took up of fragments twelve

Mark 8:8 V-AIA-3P
GRK: ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων
NAS: and were satisfied; and they picked up seven
KJV: and they took up of the broken
INT: were satisfied And they took up over and above of fragments

Luke 17:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες
NAS: and they raised their voices, saying,
KJV: they lifted up [their] voices,
INT: And they lifted up [their] voice saying

John 8:59 V-AIA-3P
GRK: ἦραν οὖν λίθους
NAS: Therefore they picked up stones
KJV: Then took they up stones to
INT: They took up therefore stones

John 11:41 V-AIA-3P
GRK: ἦραν οὖν τὸν
NAS: So they removed the stone. Then
KJV: Then they took away the stone
INT: They took away therefore the

John 20:2 V-AIA-3P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἦραν τὸν κύριον
NAS: and said to them, They have taken away the Lord
KJV: unto them, They have taken away the Lord
INT: says to them They took away the Lord

John 20:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς ὅτι Ἦραν τὸν κύριόν
NAS: to them, Because they have taken away my Lord,
KJV: Because they have taken away my
INT: to them Because they took away the Lord

Acts 4:24 V-AIA-3P
GRK: ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς
NAS: And when they heard [this], they lifted their voices
KJV: when they heard that, they lifted up their voice
INT: having heard with one accord they lifted up [their] voice to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page