ἆρόν
Englishman's Concordance
ἆρόν (aron) — 10 Occurrences

Matthew 9:6 V-AMA-2S
GRK: παραλυτικῷ ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν
NAS: Get up, pick up your bed
KJV: Arise, take up thy
INT: paralytic Having arisen take up your

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: πρῶτον ἰχθὺν ἆρον καὶ ἀνοίξας
NAS: in a hook, and take the first
KJV: and take up the fish
INT: first fish take and having opened

Matthew 20:14 V-AMA-2S
GRK: ἆρον τὸ σὸν
NAS: Take what is yours
KJV: Take [that] thine [is], and
INT: Take what [is] yours

Mark 2:9 V-AMA-2S
GRK: ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: Get up, and pick up your pallet
KJV: Arise, and take up thy bed,
INT: Arise and take up the mat

Mark 2:11 V-AMA-2S
GRK: λέγω ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: to you, get up, pick up your pallet
KJV: Arise, and take up thy bed,
INT: I say arise take up the mat

John 5:8 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦς Ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: to him, Get up, pick up your pallet
KJV: unto him, Rise, take up thy bed,
INT: Jesus Arise take up the mat

John 5:11 V-AMA-2S
GRK: μοι εἶπεν Ἆρον τὸν κράβαττόν
NAS: who said to me, 'Pick up your pallet
KJV: said unto me, Take up thy bed,
INT: to me said Take up the mat

John 5:12 V-AMA-2S
GRK: εἰπών σοι Ἆρον καὶ περιπάτει
NAS: who said to you, 'Pick up [your pallet] and walk'?
KJV: said unto thee, Take up thy bed,
INT: having said to you Take up and walk

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον σταύρωσον
NAS: they cried out, Away with [Him], away
KJV: they cried out, Away with [him], away with
INT: then with him Away away crucify

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν
NAS: out, Away with [Him], away with [Him], crucify
KJV: Away with [him], away with [him], crucify
INT: with him Away away crucify him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page