Βαρνάβαν
Englishman's Concordance
Βαρνάβαν (Barnaban) — 8 Occurrences

Acts 11:22 N-AMS
GRK: καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως
NAS: and they sent Barnabas off
KJV: they sent forth Barnabas, that he should go
INT: and they sent forth Barnabas to go as far as

Acts 13:2 N-AMS
GRK: μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον
NAS: Set apart for Me Barnabas and Saul
KJV: Separate me Barnabas and Saul
INT: to me Barnabas and Saul

Acts 13:7 N-AMS
GRK: οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον
NAS: summoned Barnabas and Saul
KJV: who called for Barnabas and Saul,
INT: He having called to [him] Barnabas and Saul

Acts 13:50 N-AMS
GRK: Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον
NAS: Paul and Barnabas, and drove
KJV: Paul and Barnabas, and expelled
INT: Paul and Barnabas and cast out

Acts 14:12 N-AMS
GRK: τε τὸν Βαρνάβαν Δία τὸν
NAS: And they [began] calling Barnabas, Zeus,
KJV: And they called Barnabas, Jupiter;
INT: moreover Barnabas Zeus

Acts 15:2 N-AMS
GRK: Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας
NAS: that Paul and Barnabas and some
KJV: that Paul and Barnabas, and certain
INT: Paul and Barnabas and certain

Acts 15:36 N-AMS
GRK: εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες
NAS: said to Barnabas, Let us return
KJV: said unto Barnabas, Let us go again
INT: said to Barnabas Paul Having turned back

Acts 15:39 N-AMS
GRK: τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν
NAS: from one another, and Barnabas took
KJV: and so Barnabas took
INT: and Barnabas having taken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page