Βαρνάβα
Englishman's Concordance
Βαρνάβα (Barnaba) — 10 Occurrences

Acts 11:30 N-GMS
GRK: διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου
NAS: it in charge of Barnabas and Saul
KJV: by the hands of Barnabas and Saul.
INT: by [the] hand of Barnabas and Saul

Acts 13:43 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Βαρνάβᾳ οἵτινες προσλαλοῦντες
NAS: Paul and Barnabas, who,
KJV: Paul and Barnabas: who, speaking
INT: and Barnabas who speaking

Acts 14:20 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην
NAS: he went away with Barnabas to Derbe.
KJV: he departed with Barnabas to Derbe.
INT: with Barnabas to Derbe

Acts 15:2 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς
NAS: And when Paul and Barnabas had great
KJV: Paul and Barnabas had no
INT: and Barnabas with them

Acts 15:12 N-GMS
GRK: καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου
NAS: and they were listening to Barnabas and Paul
KJV: gave audience to Barnabas and
INT: and heard Barnabas and Paul

Acts 15:22 N-DMS
GRK: Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ Ἰούδαν τὸν
NAS: with Paul and Barnabas-- Judas
KJV: and Barnabas; [namely], Judas
INT: Paul and Barnabas Judas

Acts 15:25 N-DMS
GRK: ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ
NAS: to you with our beloved Barnabas and Paul,
KJV: our beloved Barnabas and Paul,
INT: beloved of us Barnabas and Paul

Galatians 2:1 N-GMS
GRK: Ἰεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα συμπαραλαβὼν καὶ
NAS: to Jerusalem with Barnabas, taking
KJV: with Barnabas, and took
INT: Jerusalem with Barnabas having taken with [me] also

Galatians 2:9 N-DMS
GRK: ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας ἵνα
NAS: gave to me and Barnabas the right hand
KJV: and Barnabas the right hands
INT: to me and Barnabas of fellowship that

Colossians 4:10 N-GMS
GRK: ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα περὶ οὗ
NAS: sends you his greetings; and [also] Barnabas's cousin
KJV: sister's son to Barnabas, (touching
INT: the cousin of Barnabas concerning whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page