Βαρνάβας
Englishman's Concordance
Βαρνάβας (Barnabas) — 10 Occurrences

Acts 4:36 N-NMS
GRK: ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν
NAS: who was also called Barnabas by the apostles
KJV: was surnamed Barnabas, (which
INT: having been called Barnabas by the

Acts 9:27 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος
NAS: But Barnabas took hold
KJV: But Barnabas took him,
INT: Barnabas moreover having taken

Acts 12:25 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ καὶ
NAS: And Barnabas and Saul returned
KJV: And Barnabas and Saul
INT: Barnabas moreover and

Acts 13:1 N-NMS
GRK: ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν
NAS: and teachers: Barnabas, and Simeon
KJV: teachers; as Barnabas, and Simeon
INT: both Barnabas and Simeon

Acts 13:46 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπαν Ὑμῖν
NAS: Paul and Barnabas spoke out boldly
KJV: and Barnabas waxed bold,
INT: and Barnabas said To you

Acts 14:14 N-NMS
GRK: οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος
NAS: But when the apostles Barnabas and Paul
KJV: the apostles, Barnabas and
INT: the apostles Barnabas and Paul

Acts 15:35 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν
NAS: But Paul and Barnabas stayed
KJV: also and Barnabas continued in
INT: moreover and Barnabas stayed in

Acts 15:37 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο
NAS: Barnabas wanted to take
KJV: And Barnabas determined
INT: Barnabas moreover purposed

1 Corinthians 9:6 N-NMS
GRK: ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν
NAS: do only Barnabas and I not have
KJV: only and Barnabas, have not
INT: I and Barnabas not have we

Galatians 2:13 N-NMS
GRK: ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν
NAS: that even Barnabas was carried away
KJV: insomuch that Barnabas also
INT: so that even Barnabas was carried away of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page