921. Βαρνάβας (Barnabas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 921. Βαρνάβας (Barnabas) — 28 Occurrences

Acts 4:36 N-NMS
GRK: ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας ἀπὸ τῶν
NAS: who was also called Barnabas by the apostles
KJV: was surnamed Barnabas, (which
INT: having been called Barnabas by the

Acts 9:27 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος
NAS: But Barnabas took hold
KJV: But Barnabas took him,
INT: Barnabas moreover having taken

Acts 11:22 N-AMS
GRK: καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως
NAS: and they sent Barnabas off
KJV: they sent forth Barnabas, that he should go
INT: and they sent forth Barnabas to go as far as

Acts 11:30 N-GMS
GRK: διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου
NAS: it in charge of Barnabas and Saul
KJV: by the hands of Barnabas and Saul.
INT: by [the] hand of Barnabas and Saul

Acts 12:25 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ καὶ
NAS: And Barnabas and Saul returned
KJV: And Barnabas and Saul
INT: Barnabas moreover and

Acts 13:1 N-NMS
GRK: ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν
NAS: and teachers: Barnabas, and Simeon
KJV: teachers; as Barnabas, and Simeon
INT: both Barnabas and Simeon

Acts 13:2 N-AMS
GRK: μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον
NAS: Set apart for Me Barnabas and Saul
KJV: Separate me Barnabas and Saul
INT: to me Barnabas and Saul

Acts 13:7 N-AMS
GRK: οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον
NAS: summoned Barnabas and Saul
KJV: who called for Barnabas and Saul,
INT: He having called to [him] Barnabas and Saul

Acts 13:43 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Βαρνάβᾳ οἵτινες προσλαλοῦντες
NAS: Paul and Barnabas, who,
KJV: Paul and Barnabas: who, speaking
INT: and Barnabas who speaking

Acts 13:46 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Βαρνάβας εἶπαν Ὑμῖν
NAS: Paul and Barnabas spoke out boldly
KJV: and Barnabas waxed bold,
INT: and Barnabas said To you

Acts 13:50 N-AMS
GRK: Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον
NAS: Paul and Barnabas, and drove
KJV: Paul and Barnabas, and expelled
INT: Paul and Barnabas and cast out

Acts 14:12 N-AMS
GRK: τε τὸν Βαρνάβαν Δία τὸν
NAS: And they [began] calling Barnabas, Zeus,
KJV: And they called Barnabas, Jupiter;
INT: moreover Barnabas Zeus

Acts 14:14 N-NMS
GRK: οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος
NAS: But when the apostles Barnabas and Paul
KJV: the apostles, Barnabas and
INT: the apostles Barnabas and Paul

Acts 14:20 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην
NAS: he went away with Barnabas to Derbe.
KJV: he departed with Barnabas to Derbe.
INT: with Barnabas to Derbe

Acts 15:2 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς αὐτοὺς
NAS: And when Paul and Barnabas had great
KJV: Paul and Barnabas had no
INT: and Barnabas with them

Acts 15:2 N-AMS
GRK: Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί τινας
NAS: that Paul and Barnabas and some
KJV: that Paul and Barnabas, and certain
INT: Paul and Barnabas and certain

Acts 15:12 N-GMS
GRK: καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου
NAS: and they were listening to Barnabas and Paul
KJV: gave audience to Barnabas and
INT: and heard Barnabas and Paul

Acts 15:22 N-DMS
GRK: Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ Ἰούδαν τὸν
NAS: with Paul and Barnabas-- Judas
KJV: and Barnabas; [namely], Judas
INT: Paul and Barnabas Judas

Acts 15:25 N-DMS
GRK: ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ
NAS: to you with our beloved Barnabas and Paul,
KJV: our beloved Barnabas and Paul,
INT: beloved of us Barnabas and Paul

Acts 15:35 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν
NAS: But Paul and Barnabas stayed
KJV: also and Barnabas continued in
INT: moreover and Barnabas stayed in

Acts 15:36 N-AMS
GRK: εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες
NAS: said to Barnabas, Let us return
KJV: said unto Barnabas, Let us go again
INT: said to Barnabas Paul Having turned back

Acts 15:37 N-NMS
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο
NAS: Barnabas wanted to take
KJV: And Barnabas determined
INT: Barnabas moreover purposed

Acts 15:39 N-AMS
GRK: τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τὸν
NAS: from one another, and Barnabas took
KJV: and so Barnabas took
INT: and Barnabas having taken

1 Corinthians 9:6 N-NMS
GRK: ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν
NAS: do only Barnabas and I not have
KJV: only and Barnabas, have not
INT: I and Barnabas not have we

Galatians 2:1 N-GMS
GRK: Ἰεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα συμπαραλαβὼν καὶ
NAS: to Jerusalem with Barnabas, taking
KJV: with Barnabas, and took
INT: Jerusalem with Barnabas having taken with [me] also

Galatians 2:9 N-DMS
GRK: ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας ἵνα
NAS: gave to me and Barnabas the right hand
KJV: and Barnabas the right hands
INT: to me and Barnabas of fellowship that

Galatians 2:13 N-NMS
GRK: ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν
NAS: that even Barnabas was carried away
KJV: insomuch that Barnabas also
INT: so that even Barnabas was carried away of them

Colossians 4:10 N-GMS
GRK: ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα περὶ οὗ
NAS: sends you his greetings; and [also] Barnabas's cousin
KJV: sister's son to Barnabas, (touching
INT: the cousin of Barnabas concerning whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page