ἠσπάζοντο
Englishman's Concordance
ἠσπάζοντο (ēspazonto) — 1 Occurrence

Mark 9:15 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
NAS: and [began] running up to greet Him.
KJV: and running to [him] saluted him.
INT: and running to [him] greeted him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page