Ἀσπάζονται
Englishman's Concordance
Ἀσπάζονται (Aspazontai) — 9 Occurrences

Romans 16:16 V-PIM/P-3P
GRK: φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ
NAS: the churches of Christ greet you.
KJV: The churches of Christ salute you.
INT: a kiss holy greet you the

1 Corinthians 16:19 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ
NAS: of Asia greet you. Aquila
KJV: of Asia salute you.
INT: greet you the

1 Corinthians 16:20 V-PIM/P-3P
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: the brethren greet you. Greet
KJV: All the brethren greet you. Greet ye
INT: greet you the

2 Corinthians 13:13 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
INT: greet you the

Philippians 4:21 V-PIM/P-3P
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: The brethren who are with me greet you.
KJV: which are with me greet you.
INT: Christ Jesus greet you the

Philippians 4:22 V-PIM/P-3P
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες
NAS: the saints greet you, especially
KJV: All the saints salute you,
INT: greet you all

Titus 3:15 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονταί σε οἱ
NAS: who are with me greet you. Greet
KJV: that are with me salute thee. Greet
INT: greet you those

Hebrews 13:24 V-PIM/P-3P
GRK: τοὺς ἁγίους Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: Those from Italy greet you.
KJV: They of Italy salute you.
INT: the saints greet you they

3 John 1:14 V-PIM/P-3P
GRK: Εἰρήνη σοι ἀσπάζονταί σε οἱ
NAS: [be] to you. The friends greet you. Greet
KJV: [Our] friends salute thee.
INT: Peace to you greet you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page