ἐφώνησεν
Englishman's Concordance
ἐφώνησεν (ephōnēsen) — 13 Occurrences

Matthew 20:32 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ
NAS: stopped and called them, and said,
KJV: stood still, and called them,
INT: Jesus called them and

Matthew 26:74 V-AIA-3S
GRK: εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: And immediately a rooster crowed.
KJV: immediately the cock crew.
INT: immediately a rooster crowed

Mark 9:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα
NAS: Sitting down, He called the twelve
KJV: he sat down, and called the twelve,
INT: And having sat down he called the twelve

Mark 14:68 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
INT: and the rooster crowed

Mark 14:72 V-AIA-3S
GRK: δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν καὶ ἀνεμνήσθη
NAS: a rooster crowed a second time.
KJV: second time the cock crew. And Peter
INT: the second time a rooster crowed And remembered

Luke 8:54 V-AIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων Ἡ
NAS: her by the hand and called, saying,
KJV: by the hand, and called, saying,
INT: hand of her cried saying

Luke 22:60 V-AIA-3S
GRK: λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ
NAS: speaking, a rooster crowed.
KJV: spake, the cock crew.
INT: he was speaking of him crowed the rooster

John 11:28 V-AIA-3S
GRK: ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν
NAS: she went away and called Mary
KJV: she went her way, and called Mary her
INT: she went away and called Mary the

John 12:17 V-AIA-3S
GRK: τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ
NAS: who were with Him when He called Lazarus
KJV: him when he called Lazarus out of
INT: Lazarus he called out of the

John 18:27 V-AIA-3S
GRK: εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: and immediately a rooster crowed.
KJV: immediately the cock crew.
INT: immediately a rooster crowed

John 18:33 V-AIA-3S
GRK: Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: into the Praetorium, and summoned Jesus
KJV: again, and called Jesus, and
INT: Pilate and called Jesus

Acts 16:28 V-AIA-3S
GRK: ἐφώνησεν δὲ ὁ
NAS: But Paul cried out with a loud voice,
KJV: But Paul cried with a loud voice,
INT: called out however

Revelation 14:18 V-AIA-3S
GRK: πυρός καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: out from the altar; and he called with a loud
KJV: fire; and cried with a loud cry
INT: fire and he called with a cry loud

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page