ἐθεραπεύθησαν
Englishman's Concordance
ἐθεραπεύθησαν (etherapeuthēsan) — 1 Occurrence

Acts 8:7 V-AIP-3P
GRK: καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
NAS: and lame were healed.
KJV: and that were lame, were healed.
INT: and lame were healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page