θεραπεῦσαι
Englishman's Concordance
θεραπεῦσαι (therapeusai) — 3 Occurrences

Matthew 12:10 V-PNA
GRK: τοῖς σάββασιν θεραπεῦσαι ἵνα κατηγορήσωσιν
NAS: Is it lawful to heal on the Sabbath? --
KJV: Is it lawful to heal on the sabbath days?
INT: on the Sabbath to heal that they might accuse

Matthew 17:16 V-ANA
GRK: ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
NAS: and they could not cure him.
KJV: they could not cure him.
INT: they were able him to heal

Luke 14:3 V-ANA
GRK: τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι ἢ οὔ
NAS: Is it lawful to heal on the Sabbath,
KJV: lawful to heal on the sabbath day?
INT: on the Sabbath to heal or not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page