τεθεραπευμέναι
Englishman's Concordance
τεθεραπευμέναι (tetherapeumenai) — 1 Occurrence

Luke 8:2 V-RPM/P-NFP
GRK: αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων
NAS: who had been healed of evil spirits
KJV: which had been healed of evil
INT: who had been cured from spirits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page