θεράπευσον
Englishman's Concordance
θεράπευσον (therapeuson) — 1 Occurrence

Luke 4:23 V-AMA-2S
GRK: ταύτην Ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν ὅσα
NAS: to Me, 'Physician, heal yourself!
KJV: Physician, heal thyself:
INT: this Physician heal yourself whatsoever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page