ἐθεράπευεν
Englishman's Concordance
ἐθεράπευεν (etherapeuen) — 1 Occurrence

Luke 4:40 V-IIA-3S
GRK: χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς
NAS: one of them, He was healing them.
KJV: one of them, and healed them.
INT: hands having laid he healed them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page