τεθεραπευμένῳ
Englishman's Concordance
τεθεραπευμένῳ (tetherapeumenō) — 1 Occurrence

John 5:10 V-RPM/P-DMS
GRK: Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ Σάββατόν ἐστιν
NAS: were saying to the man who was cured, It is the Sabbath,
KJV: said unto him that was cured, It is
INT: Jews to him who had been healed Sabbath it is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page