θεραπεύεται
Englishman's Concordance
θεραπεύεται (therapeuetai) — 1 Occurrence

Acts 17:25 V-PIM/P-3S
GRK: χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος
NAS: nor is He served by human hands,
KJV: Neither is worshipped with men's
INT: hands of men is served as needing anything

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page