κυρίοις
Englishman's Concordance
κυρίοις (kyriois) — 5 Occurrences

Matthew 6:24 N-DMP
GRK: δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ
NAS: two masters; for either
KJV: serve two masters: for either
INT: is able two masters to serve either

Luke 16:13 N-DMP
GRK: δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ
NAS: two masters; for either
KJV: serve two masters: for either
INT: is able two masters to serve either

Acts 16:16 N-DMP
GRK: παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη
NAS: was bringing her masters much
KJV: brought her masters much gain
INT: brought the masters of her by fortune-telling

Ephesians 6:5 N-DMP
GRK: κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου
NAS: to those who are your masters according
KJV: be obedient to them that are [your] masters according to
INT: according to flesh masters with fear

Colossians 3:22 N-DMP
GRK: κατὰ σάρκα κυρίοις μὴ ἐν
NAS: those who are your masters on earth,
KJV: all things [your] masters according
INT: according to flesh masters not with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page