κυρίῳ
Englishman's Concordance
κυρίῳ (kyriō) — 99 Occurrences

Matthew 5:33 N-DMS
GRK: δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους
NAS: YOUR VOWS TO THE LORD.'
KJV: shalt perform unto the Lord thine
INT: moreover to the Lord the oaths

Matthew 18:31 N-DMS
GRK: διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα
NAS: and reported to their lord all
KJV: unto their lord all
INT: narrated to master of themselves all

Matthew 22:44 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: The Lord to the Lord of me Sit

Mark 12:36 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said to my Lord, Sit thou on
INT: [the] Lord to the Lord of me Sit

Luke 1:17 N-DMS
GRK: δικαίων ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: a people prepared for the Lord.
KJV: a people prepared for the Lord.
INT: of [the] righteous to make ready for [the] Lord a people prepared

Luke 2:22 N-DMS
GRK: παραστῆσαι τῷ κυρίῳ
NAS: to present Him to the Lord
KJV: to present [him] to the Lord;
INT: to present to the Lord

Luke 2:23 N-DMS
GRK: ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD),
KJV: shall be called holy to the Lord;)
INT: holy to the Lord will be called

Luke 14:21 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα
NAS: this to his master. Then
KJV: and shewed his lord these things. Then
INT: reported to the master of him these things

Luke 16:5 N-DMS
GRK: ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου
NAS: How much do you owe my master?'
KJV: owest thou unto my lord?
INT: owe you to master of me

Luke 17:5 N-DMS
GRK: ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν
NAS: said to the Lord, Increase
KJV: said unto the Lord, Increase
INT: apostles to the Lord Give more to us

Luke 20:42 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: Lord the Lord of me Sit

Acts 2:34 N-DMS
GRK: Κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου
NAS: SAID TO MY LORD, SIT
KJV: said unto my Lord, Sit thou on
INT: Lord to [the] Lord of me Sit

Acts 5:14 N-DMS
GRK: πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
NAS: believers in the Lord, multitudes
KJV: added to the Lord, multitudes
INT: believers to the Lord multitudes of men

Acts 11:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κυρίῳ
NAS: heart to remain [true] to the Lord;
KJV: they would cleave unto the Lord.
INT: with the Lord

Acts 11:24 N-DMS
GRK: ἱκανὸς τῷ κυρίῳ
NAS: numbers were brought to the Lord.
KJV: people was added unto the Lord.
INT: large to the Lord

Acts 13:2 N-DMS
GRK: αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων
NAS: While they were ministering to the Lord and fasting,
KJV: ministered to the Lord, and
INT: they to the Lord and fasting

Acts 14:3 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι
NAS: [there] speaking boldly [with reliance] upon the Lord, who was testifying
KJV: in the Lord, which
INT: for the Lord who bore witness

Acts 14:23 N-DMS
GRK: αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν
NAS: they commended them to the Lord in whom
KJV: them to the Lord, on
INT: them to the Lord on whom

Acts 16:15 N-DMS
GRK: πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι εἰσελθόντες
NAS: me to be faithful to the Lord, come
KJV: to be faithful to the Lord, come into
INT: faithful to the Lord to be having entered

Acts 18:8 N-DMS
GRK: ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ
NAS: believed in the Lord with all
KJV: believed on the Lord with
INT: believed in the Lord with all

Acts 20:19 N-DMS
GRK: δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης
NAS: serving the Lord with all humility
KJV: Serving the Lord with all
INT: serving the Lord with all

Acts 25:26 N-DMS
GRK: γράψαι τῷ κυρίῳ οὐκ ἔχω
NAS: him to write to my lord. Therefore
KJV: to write unto my lord. Wherefore
INT: to write to [my] lord nothing I have

Romans 6:23 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
NAS: in Christ Jesus our Lord.
KJV: Christ our Lord.
INT: Jesus the Lord of us

Romans 8:39 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
NAS: which is in Christ Jesus our Lord.
KJV: Jesus our Lord.
INT: Jesus the Lord of us

Romans 12:11 N-DMS
GRK: ζέοντες τῷ κυρίῳ δουλεύοντες
NAS: in spirit, serving the Lord;
KJV: in spirit; serving the Lord;
INT: be fervent [the] Lord serve

Romans 14:4 N-DMS
GRK: τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ
NAS: To his own master he stands
KJV: to his own master he standeth
INT: to the own master he stands or

Romans 14:6 N-DMS
GRK: τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ καὶ
NAS: observes it for the Lord, and he who eats,
KJV: regardeth [it] unto the Lord; and
INT: the day to [the] Lord regards [it] and

Romans 14:6 N-DMS
GRK: ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει εὐχαριστεῖ
NAS: so for the Lord, for he gives
KJV: not the day, to the Lord he doth not
INT: he that eats to [the] Lord eats he gives thanks

Romans 14:6 N-DMS
GRK: μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει
NAS: and he who eats not, for the Lord he does not eat,
KJV: eateth to the Lord, for
INT: not eats to [the] Lord not he eats

Romans 14:8 N-DMS
GRK: ζῶμεν τῷ κυρίῳ ζῶμεν ἐάν
NAS: we live, we live for the Lord, or if
KJV: we live unto the Lord; and whether
INT: we should live to the Lord we should live if

Romans 14:8 N-DMS
GRK: ἀποθνήσκωμεν τῷ κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν
NAS: we die for the Lord; therefore
KJV: we die unto the Lord: whether
INT: we should die to the Lord we die if

Romans 14:14 N-DMS
GRK: πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι
NAS: and am convinced in the Lord Jesus
KJV: am persuaded by the Lord Jesus, that
INT: am persuaded in [the] Lord Jesus that

Romans 16:2 N-DMS
GRK: αὐτὴν ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν
NAS: that you receive her in the Lord in a manner worthy
KJV: her in the Lord, as becometh saints,
INT: her in [the] Lord worthily

Romans 16:8 N-DMS
GRK: μου ἐν κυρίῳ
NAS: Ampliatus, my beloved in the Lord.
KJV: beloved in the Lord.
INT: of me in [the] Lord

Romans 16:11 N-DMS
GRK: ὄντας ἐν κυρίῳ
NAS: of the [household] of Narcissus, who are in the Lord.
KJV: are in the Lord.
INT: are in [the] Lord

Romans 16:12 N-DMS
GRK: κοπιώσας ἐν κυρίῳ ἀσπάσασθε Περσίδα
NAS: workers in the Lord. Greet
KJV: in the Lord. Salute
INT: toil in [the] Lord greet Persis

Romans 16:12 N-DMS
GRK: ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ
NAS: has worked hard in the Lord.
KJV: much in the Lord.
INT: toiled in [the] Lord

Romans 16:13 N-DMS
GRK: ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν
NAS: a choice man in the Lord, also
KJV: chosen in the Lord, and his
INT: chosen in [the] Lord and the

Romans 16:18 N-DMS
GRK: τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ
NAS: are slaves, not of our Lord Christ
KJV: not our Lord Jesus Christ,
INT: such the Lord of us Christ

Romans 16:22 N-DMS
GRK: ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ
NAS: letter, greet you in the Lord.
KJV: you in the Lord.
INT: letter in [the] Lord

1 Corinthians 1:31 N-DMS
GRK: καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω
NAS: BOAST IN THE LORD.
KJV: let him glory in the Lord.
INT: boasts in [the] Lord let him boast

1 Corinthians 4:17 N-DMS
GRK: πιστὸν ἐν κυρίῳ ὃς ὑμᾶς
NAS: child in the Lord, and he will remind
KJV: faithful in the Lord, who shall bring
INT: faithful in [the] Lord who you

1 Corinthians 6:13 N-DMS
GRK: ἀλλὰ τῷ κυρίῳ καὶ ὁ
NAS: is not for immorality, but for the Lord, and the Lord
KJV: but for the Lord; and
INT: but for the Lord and the

1 Corinthians 6:17 N-DMS
GRK: κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά
NAS: But the one who joins himself to the Lord is one
KJV: he that is joined unto the Lord is
INT: is joined to the Lord one spirit

1 Corinthians 7:22 N-DMS
GRK: γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος
NAS: For he who was called in the Lord while a slave,
KJV: in the Lord, [being] a servant,
INT: indeed in [the] Lord having been called [being] a slave

1 Corinthians 7:32 N-DMS
GRK: ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ
NAS: how he may please the Lord;
KJV: how he may please the Lord:
INT: he shall please the Lord

1 Corinthians 7:35 N-DMS
GRK: εὐπάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως
NAS: devotion to the Lord.
KJV: that ye may attend upon the Lord without distraction.
INT: waiting on the Lord without distraction

1 Corinthians 7:39 N-DMS
GRK: μόνον ἐν κυρίῳ
NAS: she wishes, only in the Lord.
KJV: only in the Lord.
INT: only in [the] Lord

1 Corinthians 9:1 N-DMS
GRK: ἐστὲ ἐν κυρίῳ
NAS: Are you not my work in the Lord?
KJV: work in the Lord?
INT: are in [the] Lord

1 Corinthians 9:2 N-DMS
GRK: ἐστὲ ἐν κυρίῳ
NAS: of my apostleship in the Lord.
KJV: ye in the Lord.
INT: are in [the] Lord

1 Corinthians 11:11 N-DMS
GRK: γυναικὸς ἐν κυρίῳ
NAS: However, in the Lord, neither is woman
KJV: the man, in the Lord.
INT: woman in [the] Lord

1 Corinthians 15:31 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
NAS: in Christ Jesus our Lord, I die daily.
KJV: Jesus our Lord, I die daily.
INT: Jesus the Lord of us

1 Corinthians 15:58 N-DMS
GRK: κενὸς ἐν κυρίῳ
NAS: is not [in] vain in the Lord.
KJV: in vain in the Lord.
INT: void in [the] Lord

1 Corinthians 16:19 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας
NAS: you heartily in the Lord, with the church
KJV: much in the Lord, with the church
INT: you in [the] Lord much Aquila

2 Corinthians 2:12 N-DMS
GRK: ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ
NAS: was opened for me in the Lord,
KJV: unto me of the Lord,
INT: having been opened in [the] Lord

2 Corinthians 8:5 N-DMS
GRK: πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν
NAS: themselves to the Lord and to us by the will
KJV: their own selves to the Lord, and
INT: first to the Lord and to us

2 Corinthians 10:17 N-DMS
GRK: καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω
NAS: IS TO BOAST IN THE LORD.
KJV: let him glory in the Lord.
INT: boasts in [the] Lord let him boast

Galatians 5:10 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν
NAS: I have confidence in you in the Lord that you will adopt
KJV: you through the Lord, that ye will be
INT: you in [the] Lord that no

Ephesians 1:15 N-DMS
GRK: ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ
NAS: of the faith in the Lord Jesus
KJV: faith in the Lord Jesus, and
INT: in the Lord Jesus and

Ephesians 2:21 N-DMS
GRK: ἅγιον ἐν κυρίῳ
NAS: into a holy temple in the Lord,
KJV: temple in the Lord:
INT: holy in [the] Lord

Ephesians 3:11 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν
NAS: out in Christ Jesus our Lord,
KJV: Jesus our Lord:
INT: Jesus the Lord of us

Ephesians 4:1 N-DMS
GRK: δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι
NAS: I, the prisoner of the Lord, implore
KJV: the prisoner of the Lord, beseech you
INT: prisoner in [the] Lord worthily to walk

Ephesians 4:17 N-DMS
GRK: μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ μηκέτι ὑμᾶς
NAS: together with the Lord, that you walk
KJV: in the Lord, that ye
INT: testify in [the] Lord no longer [are] you

Ephesians 5:8 N-DMS
GRK: φῶς ἐν κυρίῳ ὡς τέκνα
NAS: you are Light in the Lord; walk
KJV: [are ye] light in the Lord: walk as
INT: light in [the] Lord as children

Ephesians 5:10 N-DMS
GRK: εὐάρεστον τῷ κυρίῳ
NAS: what is pleasing to the Lord.
KJV: is acceptable unto the Lord.
INT: well-pleasing to the Lord

Ephesians 5:19 N-DMS
GRK: ὑμῶν τῷ κυρίῳ
NAS: with your heart to the Lord;
KJV: your heart to the Lord;
INT: of you to the Lord

Ephesians 5:22 N-DMS
GRK: ὡς τῷ κυρίῳ
NAS: husbands, as to the Lord.
KJV: husbands, as unto the Lord.
INT: as to the Lord

Ephesians 6:1 N-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν κυρίῳ τοῦτο γάρ
NAS: your parents in the Lord, for this
KJV: parents in the Lord: for this
INT: of you in [the] Lord this indeed

Ephesians 6:7 N-DMS
GRK: ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ
NAS: render service, as to the Lord, and not to men,
KJV: doing service, as to the Lord, and
INT: as to the Lord and not

Ephesians 6:10 N-DMS
GRK: ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν
NAS: be strong in the Lord and in the strength
KJV: be strong in the Lord, and in
INT: be empowered in [the] Lord and in

Ephesians 6:21 N-DMS
GRK: διάκονος ἐν κυρίῳ
NAS: minister in the Lord, will make
KJV: in the Lord, shall make known
INT: servant in [the] Lord

Philippians 1:14 N-DMS
GRK: ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς
NAS: trusting in the Lord because of my imprisonment,
KJV: in the Lord, waxing confident
INT: brothers in [the] Lord trusting

Philippians 2:19 N-DMS
GRK: δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον
NAS: But I hope in the Lord Jesus to send
KJV: I trust in the Lord Jesus to send
INT: moreover in [the] Lord Jesus Timothy

Philippians 2:24 N-DMS
GRK: δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ
NAS: and I trust in the Lord that I myself
KJV: I trust in the Lord that I
INT: moreover in [the] Lord that also

Philippians 2:29 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης
NAS: him then in the Lord with all
KJV: therefore in the Lord with all
INT: him in [the] Lord with all

Philippians 3:1 N-DMS
GRK: χαίρετε ἐν κυρίῳ τὰ αὐτὰ
NAS: rejoice in the Lord. To write
KJV: in the Lord. To write
INT: rejoice in [the] Lord the same things

Philippians 4:1 N-DMS
GRK: στήκετε ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί
NAS: stand firm in the Lord, my beloved.
KJV: in the Lord, [my] dearly beloved.
INT: stand firm in [the] Lord beloved

Philippians 4:2 N-DMS
GRK: φρονεῖν ἐν κυρίῳ
NAS: to live in harmony in the Lord.
KJV: mind in the Lord.
INT: to be of the mind in [the] Lord

Philippians 4:4 N-DMS
GRK: Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε πάλιν
NAS: Rejoice in the Lord always; again
KJV: Rejoice in the Lord alway: [and] again
INT: Rejoice in [the] Lord always again

Philippians 4:10 N-DMS
GRK: δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι
NAS: But I rejoiced in the Lord greatly,
KJV: I rejoiced in the Lord greatly, that
INT: moreover in [the] Lord greatly that

Colossians 3:18 N-DMS
GRK: ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ
NAS: as is fitting in the Lord.
KJV: it is fit in the Lord.
INT: is fitting in [the] Lord

Colossians 3:20 N-DMS
GRK: ἐστιν ἐν κυρίῳ
NAS: for this is well-pleasing to the Lord.
KJV: is well pleasing unto the Lord.
INT: is to [the] Lord

Colossians 3:23 N-DMS
GRK: ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ
NAS: heartily, as for the Lord rather
KJV: [it] heartily, as to the Lord, and not
INT: as to the Lord and not

Colossians 3:24 N-DMS
GRK: κληρονομίας τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε
NAS: of the inheritance. It is the Lord Christ
KJV: for ye serve the Lord Christ.
INT: inheritance for the Lord Christ you serve

Colossians 4:7 N-DMS
GRK: σύνδουλος ἐν κυρίῳ
NAS: and fellow bond-servant in the Lord, will bring you information.
KJV: fellowservant in the Lord:
INT: fellow bondman in [the] Lord

Colossians 4:17 N-DMS
GRK: παρέλαβες ἐν κυρίῳ ἵνα αὐτὴν
NAS: you have received in the Lord, that you may fulfill
KJV: in the Lord, that
INT: you did receive in [the] Lord that it

1 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
NAS: the Father and the Lord Jesus
KJV: and [in] the Lord Jesus
INT: [the] Father and [the] Lord Jesus Christ

1 Thessalonians 3:8 N-DMS
GRK: στήκετε ἐν κυρίῳ
NAS: if you stand firm in the Lord.
KJV: stand fast in the Lord.
INT: should stand firm in [the] Lord

1 Thessalonians 4:1 N-DMS
GRK: παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ἵνα
NAS: and exhort you in the Lord Jesus,
KJV: [you] by the Lord Jesus,
INT: we exhort in [the] Lord Jesus so that

1 Thessalonians 4:17 N-DMS
GRK: πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα
NAS: we shall always be with the Lord.
KJV: be with the Lord.
INT: always with [the] Lord we will be

1 Thessalonians 5:12 N-DMS
GRK: ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας
NAS: you, and have charge over you in the Lord and give you instruction,
KJV: you in the Lord, and admonish
INT: of you in [the] Lord and admonish

2 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
NAS: our Father and the Lord Jesus
KJV: Father and the Lord Jesus Christ:
INT: of us and the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 3:4 N-DMS
GRK: δὲ ἐν κυρίῳ ἐφ' ὑμᾶς
NAS: We have confidence in the Lord concerning
KJV: in the Lord touching
INT: moreover in [the] Lord as to you

2 Thessalonians 3:12 N-DMS
GRK: παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
NAS: and exhort in the Lord Jesus
KJV: by our Lord Jesus Christ,
INT: exhort by our Lord Jesus Christ

1 Timothy 1:12 N-DMS
GRK: Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν ὅτι
NAS: Jesus our Lord, who has strengthened
KJV: Jesus our Lord, who hath enabled
INT: Jesus who Lord of us that

Philemon 1:16 N-DMS
GRK: καὶ ἐν κυρίῳ
NAS: in the flesh and in the Lord.
KJV: and in the Lord?
INT: and in [the] Lord

Philemon 1:20 N-DMS
GRK: ὀναίμην ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν μου
NAS: let me benefit from you in the Lord; refresh
KJV: of thee in the Lord: refresh my
INT: may have profit in [the] Lord refresh my

2 Peter 3:8 N-DMS
GRK: ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια
NAS: beloved, that with the Lord one
KJV: day [is] with the Lord as a thousand
INT: day with [the] Lord [is] as a thousand

Revelation 14:13 N-DMS
GRK: οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ'
NAS: who die in the Lord from now
KJV: die in the Lord from henceforth: Yea,
INT: who in [the] Lord die from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page