ΜΑΚΑΡΙΟΙ
Englishman's Concordance
ΜΑΚΑΡΙΟΙ (MAKARIOI) — 26 Occurrences

Matthew 5:3 Adj-NMP
GRK: ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ πτωχοὶ
NAS: Blessed are the poor in spirit,
KJV: Blessed [are] the poor in spirit:
INT: Blessed [are] the poor

Matthew 5:4 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πενθοῦντες
NAS: Blessed are those who mourn,
KJV: Blessed [are] they that mourn: for
INT: Blessed they who mourn

Matthew 5:5 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πραεῖς
NAS: Blessed are the gentle,
KJV: Blessed [are] the meek: for
INT: Blessed the meek

Matthew 5:6 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες
NAS: Blessed are those who hunger
KJV: Blessed [are] they which do hunger
INT: Blessed they who hunger

Matthew 5:7 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
NAS: Blessed are the merciful,
KJV: Blessed [are] the merciful: for
INT: Blessed the merciful

Matthew 5:8 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ καθαροὶ
NAS: Blessed are the pure in heart,
KJV: Blessed [are] the pure in heart:
INT: Blessed the pure

Matthew 5:9 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί
NAS: Blessed are the peacemakers,
KJV: Blessed [are] the peacemakers: for
INT: Blessed the peacemakers

Matthew 5:10 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι
NAS: Blessed are those
KJV: Blessed [are] they which are persecuted
INT: Blessed they who have been persecuted

Matthew 5:11 Adj-NMP
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν
NAS: Blessed are you when [people] insult
KJV: Blessed are ye, when
INT: Blessed are you when

Matthew 13:16 Adj-NMP
GRK: ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: But blessed are your eyes, because
KJV: But blessed [are] your eyes,
INT: of you moreover blessed [are] the eyes

Luke 6:20 Adj-NMP
GRK: αὐτοῦ ἔλεγεν Μακάριοι οἱ πτωχοί
NAS: He [began] to say, Blessed [are] you [who are] poor,
KJV: and said, Blessed [be ye] poor:
INT: of him said Blessed [are] the poor

Luke 6:21 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ πεινῶντες
NAS: Blessed [are] you who hunger now,
KJV: Blessed [are ye] that hunger now:
INT: Blessed [you] who hunger

Luke 6:21 Adj-NMP
GRK: ὅτι χορτασθήσεσθε μακάριοι οἱ κλαίοντες
NAS: for you shall be satisfied. Blessed [are] you who weep
KJV: ye shall be filled. Blessed [are ye] that weep
INT: for you will be filled Blessed [you] who weep

Luke 6:22 Adj-NMP
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν
NAS: Blessed are you when men
KJV: Blessed are ye, when
INT: Blessed are you when

Luke 10:23 Adj-NMP
GRK: ἰδίαν εἶπεν Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: privately, Blessed [are] the eyes
KJV: privately, Blessed [are] the eyes
INT: private he said Blessed [are] the eyes

Luke 11:28 Adj-NMP
GRK: εἶπεν Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες
NAS: On the contrary, blessed are those
KJV: Yea rather, blessed [are] they that hear
INT: said Yes rather blessed they who hear

Luke 12:37 Adj-NMP
GRK: μακάριοι οἱ δοῦλοι
NAS: Blessed are those slaves
KJV: Blessed [are] those servants,
INT: Blessed [are] the servants

Luke 12:38 Adj-NMP
GRK: εὕρῃ οὕτως μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
NAS: [them] so, blessed are those
KJV: find [them] so, blessed are those
INT: finds [them] thus blessed are those

John 13:17 Adj-NMP
GRK: ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε ἐὰν
NAS: these things, you are blessed if
KJV: ye know these things, happy are ye if
INT: these things you know blessed are you if

John 20:29 Adj-NMP
GRK: με πεπίστευκας μακάριοι οἱ μὴ
NAS: Me, have you believed? Blessed [are] they who did not see,
KJV: thou hast believed: blessed [are] they that have not
INT: me you have believed blessed [are] those not

Romans 4:7 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν
NAS: BLESSED ARE THOSE WHOSE LAWLESS DEEDS
KJV: [Saying], Blessed [are] they whose
INT: Blessed [they] of whom are forgiven

1 Peter 3:14 Adj-NMP
GRK: διὰ δικαιοσύνην μακάριοι τὸν δὲ
NAS: of righteousness, you are blessed. AND DO NOT FEAR
KJV: righteousness' sake, happy [are ye]: and
INT: on account of righteousness blessed [are you] moreover

1 Peter 4:14 Adj-NMP
GRK: ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι ὅτι τὸ
NAS: of Christ, you are blessed, because
KJV: of Christ, happy [are ye]; for
INT: [the] name of Christ blessed [are you] because the [spirit]

Revelation 14:13 Adj-NMP
GRK: λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ νεκροὶ
NAS: Write, Blessed are the dead
KJV: Write, Blessed [are] the dead
INT: saying Write Blessed [are] the dead

Revelation 19:9 Adj-NMP
GRK: μοι Γράψον Μακάριοι οἱ εἰς
NAS: to me, Write, Blessed are those
KJV: Write, Blessed [are] they which are called
INT: to me Write Blessed [are] they who to

Revelation 22:14 Adj-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ πλύνοντες
NAS: Blessed are those who wash
KJV: Blessed [are] they that do his
INT: Blessed [are] they that do wash

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page