οἰκίας
Englishman's Concordance
οἰκίας (oikias) — 18 Occurrences

Matthew 10:14 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς
NAS: as you go out of that house or
KJV: of that house or
INT: away of [that] house or the

Matthew 13:1 N-GFS
GRK: Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ
NAS: went out of the house and was sitting
KJV: Jesus out of the house, and sat by
INT: Jesus [from] the house sat down by

Matthew 19:29 N-AFP
GRK: ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς
NAS: who has left houses or brothers
KJV: that hath forsaken houses, or
INT: who has left houses or brothers

Matthew 23:14 Noun-AFP
GRK: κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
KJV: widows' houses, and
INT: you devour the houses of widows

Matthew 24:17 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
NAS: to get the things out that are in his house.
KJV: out of his house:
INT: out of the house of him

Mark 10:30 N-AFP
GRK: καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς
NAS: age, houses and brothers
KJV: this time, houses, and brethren,
INT: time this houses and brothers

Mark 12:40 N-AFP
GRK: κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
NAS: widows' houses, and for appearance's sake
KJV: widows' houses, and
INT: devour the houses of the widows

Mark 13:15 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ
NAS: in to get anything out of his house;
KJV: go down into the house, neither enter
INT: out of the house of him

Mark 13:35 N-GFS
GRK: κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται ἢ
NAS: the master of the house is coming,
KJV: the master of the house cometh,
INT: master of the house comes or

Luke 6:49 N-GFS
GRK: ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα
NAS: and the ruin of that house was great.
KJV: the ruin of that house was great.
INT: ruin of the house that great

Luke 7:6 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους
NAS: with them; and when He was not far from the house, the centurion
KJV: far from the house, the centurion sent
INT: from the house sent friends

Luke 10:7 N-GFS
GRK: μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν
NAS: Do not keep moving from house to house.
KJV: not from house to house.
INT: Move from house to house

Luke 20:47 N-AFP
GRK: κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν
NAS: widows' houses, and for appearance's sake
KJV: devour widows' houses, and for a shew
INT: devour the houses of the widows

Luke 22:11 N-GFS
GRK: οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας Λέγει σοι
NAS: to the owner of the house, 'The Teacher
KJV: unto the goodman of the house, The Master
INT: master of the house Says to you

1 Corinthians 11:22 N-AFP
GRK: μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε
NAS: Do you not have houses in which to eat
KJV: have ye not houses to eat and
INT: no indeed houses not have you

Philippians 4:22 N-GFS
GRK: τῆς Καίσαρος οἰκίας
NAS: those of Caesar's household.
KJV: they that are of Caesar's household.
INT: the of Ceasar's household

1 Timothy 5:13 N-AFP
GRK: περιερχόμεναι τὰς οἰκίας οὐ μόνον
NAS: as they go around from house to house; and not merely
KJV: wandering about from house to house; and
INT: going about to the houses not only

2 Timothy 3:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες
NAS: who enter into households and captivate
KJV: into houses, and
INT: into the houses and leading captive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page