2574. κάμηλος (kamélos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2574. κάμηλος (kamélos) — 6 Occurrences

Matthew 3:4 N-GMS
GRK: ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην
NAS: a garment of camel's hair
KJV: raiment of camel's hair, and
INT: of hair of a camel and a belt

Matthew 19:24 N-AMS
GRK: εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος
NAS: to you, it is easier for a camel to go through
KJV: It is easier for a camel to go through
INT: easier [it] is a camel through [the] eye

Matthew 23:24 N-AMS
GRK: τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες
NAS: out a gnat and swallow a camel!
KJV: and swallow a camel.
INT: and [the] camel swallow

Mark 1:6 N-GMS
GRK: ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην
NAS: was clothed with camel's hair
KJV: was clothed with camel's hair, and
INT: clothed in hair of a camel and a belt

Mark 10:25 N-AMS
GRK: εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς
NAS: It is easier for a camel to go
KJV: It is easier for a camel to go through
INT: Easier it is [for] a camel through the

Luke 18:25 N-AMS
GRK: γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος
NAS: For it is easier for a camel to go
KJV: it is easier for a camel to go through
INT: indeed it is a camel through an eye

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page