2673. καταργέω (katargeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2673. καταργέω (katargeó) — 27 Occurrences

Luke 13:7 V-PIA-3S
GRK: τὴν γῆν καταργεῖ
NAS: Why does it even use up the ground?'
KJV: down; why cumbereth it the ground?
INT: the ground should it use up

Romans 3:3 V-FIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ καταργήσει
NAS: their unbelief will not nullify the faithfulness
KJV: the faith of God without effect?
INT: of God will nullify

Romans 3:31 V-PIA-1P
GRK: νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς
NAS: Do we then nullify the Law through
KJV: Do we then make void the law through
INT: Law then do we nullify through

Romans 4:14 V-RIM/P-3S
GRK: πίστις καὶ κατήργηται ἡ ἐπαγγελία
NAS: and the promise is nullified;
KJV: and the promise made of none effect:
INT: faith and made of no effect the promise

Romans 6:6 V-ASP-3S
GRK: συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα
NAS: of sin might be done away with, so that we would no longer
KJV: of sin might be destroyed, that henceforth
INT: was crucified with [him] that might be annulled the body

Romans 7:2 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ ἀνήρ κατήργηται ἀπὸ τοῦ
NAS: dies, she is released from the law
KJV: be dead, she is loosed from
INT: the husband she is cleared from the

Romans 7:6 V-AIP-1P
GRK: νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ
NAS: But now we have been released from the Law,
KJV: But now we are delivered from the law,
INT: now however we were cleared from the

1 Corinthians 1:28 V-ASA-3S
GRK: τὰ ὄντα καταργήσῃ
NAS: the things that are not, so that He may nullify the things that are,
KJV: to bring to nought things that are:
INT: the things that are he might annul

1 Corinthians 2:6 V-PPM/P-GMP
GRK: τούτου τῶν καταργουμένων
NAS: of this age, who are passing away;
KJV: of this world, that come to nought:
INT: of this who are coming to nought

1 Corinthians 6:13 V-FIA-3S
GRK: καὶ ταῦτα καταργήσει τὸ δὲ
NAS: but God will do away with both
KJV: but God shall destroy both it
INT: and these will bring to nought and

1 Corinthians 13:8 V-FIP-3P
GRK: δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται εἴτε γλῶσσαι
NAS: [there are gifts of] prophecy, they will be done away;
KJV: [there be] prophecies, they shall fail; whether
INT: moreover prophesies they will be done away whether tongues

1 Corinthians 13:8 V-FIP-3S
GRK: εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται
NAS: they will be done away; if
KJV: [there be] knowledge, it shall vanish away.
INT: whether knowledge it will pass away

1 Corinthians 13:10 V-FIP-3S
GRK: ἐκ μέρους καταργηθήσεται
NAS: comes, the partial will be done away.
KJV: part shall be done away.
INT: in part will be done away

1 Corinthians 13:11 V-RIA-1S
GRK: γέγονα ἀνήρ κατήργηκα τὰ τοῦ
NAS: a man, I did away with childish
KJV: a man, I put away childish things.
INT: I became a man I did away with the things of the

1 Corinthians 15:24 V-ASA-3S
GRK: πατρί ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν
NAS: when He has abolished all
KJV: when he shall have put down all
INT: Father when he shall have annulled all rule

1 Corinthians 15:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος
NAS: enemy that will be abolished is death.
KJV: enemy [that] shall be destroyed [is] death.
INT: [The] last enemy annulled [is] death

2 Corinthians 3:7 V-PPM/P-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν καταργουμένην
NAS: of his face, fading [as] it was,
KJV: which [glory] was to be done away:
INT: of him which is being annulled

2 Corinthians 3:11 V-PPM/P-NNS
GRK: γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ δόξης
NAS: For if that which fades away [was] with glory,
KJV: if that which is done away [was] glorious,
INT: indeed that which is being annulled [was] through glory

2 Corinthians 3:13 V-PPM/P-GNS
GRK: τέλος τοῦ καταργουμένου
NAS: at the end of what was fading away.
KJV: to the end of that which is abolished:
INT: end of that being annulled

2 Corinthians 3:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν Χριστῷ καταργεῖται
NAS: because it is removed in Christ.
KJV: which [vail] is done away in
INT: in Christ is being annulled

Galatians 3:17 V-ANA
GRK: εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν
NAS: by God, so as to nullify the promise.
KJV: the promise of none effect.
INT: so as to nullify the promise

Galatians 5:4 V-AIP-2P
GRK: κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ
NAS: You have been severed from Christ,
INT: You are severed from Christ

Galatians 5:11 V-RIM/P-3S
GRK: διώκομαι ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον
NAS: of the cross has been abolished.
KJV: the offence of the cross ceased.
INT: am I persecuted Then has been done away the offense

Ephesians 2:15 V-APA-NMS
GRK: ἐν δόγμασιν καταργήσας ἵνα τοὺς
NAS: by abolishing in His flesh the enmity,
KJV: Having abolished in his
INT: in decrees having annulled that the

2 Thessalonians 2:8 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ
NAS: of His mouth and bring to an end by the appearance
KJV: and shall destroy with the brightness
INT: of him and annul by the appearing

2 Timothy 1:10 V-APA-GMS
GRK: Χριστοῦ Ἰησοῦ καταργήσαντος μὲν τὸν
NAS: Jesus, who abolished death
KJV: Christ, who hath abolished death, and
INT: Christ Jesus having annulled indeed

Hebrews 2:14 V-ASA-3S
GRK: τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ
NAS: death He might render powerless him who had
KJV: death he might destroy him that had
INT: death he might annul him who the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page