3023. λέων (león)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3023. λέων (león) — 9 Occurrences

2 Timothy 4:17 N-GMS
GRK: ἐκ στόματος λέοντος
NAS: and I was rescued out of the lion's mouth.
KJV: out of the mouth of the lion.
INT: out of [the] mouth of the lion

Hebrews 11:33 N-GMP
GRK: ἔφραξαν στόματα λεόντων
NAS: shut the mouths of lions,
KJV: stopped the mouths of lions,
INT: stopped [the] mouths of lions

1 Peter 5:8 N-NMS
GRK: διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ
NAS: like a roaring lion, seeking someone
KJV: a roaring lion, walketh about,
INT: [the] devil as a lion roaring goes about

Revelation 4:7 N-DMS
GRK: πρῶτον ὅμοιον λέοντι καὶ τὸ
NAS: [was] like a lion, and the second
KJV: [was] like a lion, and
INT: first [was] like a lion and the

Revelation 5:5 N-NMS
GRK: ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ
NAS: behold, the Lion that is from the tribe
KJV: not: behold, the Lion of the tribe
INT: overcame the Lion of

Revelation 9:8 N-GMP
GRK: αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν
NAS: were like [the teeth] of lions.
KJV: were as [the teeth] of lions.
INT: of them as of lions were

Revelation 9:17 N-GMP
GRK: ὡς κεφαλαὶ λεόντων καὶ ἐκ
NAS: the heads of lions; and out of their mouths
KJV: the heads of lions; and
INT: as heads of lions and out of

Revelation 10:3 N-NMS
GRK: μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται καὶ
NAS: voice, as when a lion roars;
KJV: voice, as [when] a lion roareth: and
INT: loud as a lion roars And

Revelation 13:2 N-GMS
GRK: ὡς στόμα λέοντος καὶ ἔδωκεν
NAS: the mouth of a lion. And the dragon
KJV: as the mouth of a lion: and the dragon
INT: as [the] mouth of a lion and gave

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page