3022. λευκός (leukos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3022. λευκός (leukos) — 25 Occurrences

Matthew 5:36 Adj-AFS
GRK: μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ
NAS: one hair white or black.
KJV: one hair white or black.
INT: one hair white to make or

Matthew 17:2 Adj-NNP
GRK: αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ
NAS: became as white as light.
KJV: raiment was white as the light.
INT: of him became white as the

Matthew 28:3 Adj-NNS
GRK: ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
NAS: and his clothing as white as snow.
KJV: his raiment white as snow:
INT: clothing of him white as snow

Mark 9:3 Adj-NNP
GRK: ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα
NAS: and exceedingly white, as no
KJV: shining, exceeding white as snow;
INT: became shining white exceedingly such as

Mark 16:5 Adj-AFS
GRK: περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν
NAS: wearing a white robe;
KJV: clothed in a long white garment;
INT: clothed with a robe white and they were greatly amazed

Luke 9:29 Adj-NMS
GRK: ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων
NAS: and His clothing [became] white [and] gleaming.
KJV: raiment [was] white [and] glistering.
INT: clothing of him white became dazzling

John 4:35 Adj-NFP
GRK: χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς
NAS: on the fields, that they are white for harvest.
KJV: for they are white already to
INT: fields for white they are to

John 20:12 Adj-DNP
GRK: ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα
NAS: two angels in white sitting, one
KJV: angels in white sitting, the one
INT: angels in white sitting one

Acts 1:10 Adj-DFP
GRK: ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς
NAS: two men in white clothing stood beside
KJV: them in white apparel;
INT: in apparel white

Revelation 1:14 Adj-NFP
GRK: αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον
NAS: and His hair were white like
KJV: [his] hairs [were] white like
INT: the hairs white as if wool

Revelation 1:14 Adj-NNS
GRK: ὡς ἔριον λευκόν ὡς χιών
NAS: were white like white wool, like
KJV: like wool, as white as snow;
INT: as if wool white as snow

Revelation 2:17 Adj-AFS
GRK: αὐτῷ ψῆφον λευκήν καὶ ἐπὶ
NAS: and I will give him a white stone,
KJV: will give him a white stone, and
INT: to him a pebble white and on

Revelation 3:4 Adj-DNP
GRK: ἐμοῦ ἐν λευκοῖς ὅτι ἄξιοί
NAS: and they will walk with Me in white, for they are worthy.
KJV: me in white: for they are
INT: me in white because worthy

Revelation 3:5 Adj-DNP
GRK: ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ οὐ
NAS: be clothed in white garments;
KJV: shall be clothed in white raiment; and
INT: in garments white and no

Revelation 3:18 Adj-ANP
GRK: καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ
NAS: that you may become rich, and white garments
KJV: and white raiment,
INT: and garments white that you might be clothed

Revelation 4:4 Adj-DNP
GRK: ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ
NAS: clothed in white garments,
KJV: clothed in white raiment; and
INT: in garments white and on

Revelation 6:2 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ ὁ
NAS: and behold, a white horse,
KJV: and behold a white horse: and
INT: behold a horse white and the [one]

Revelation 6:11 Adj-NFS
GRK: ἑκάστῳ στολὴ λευκή καὶ ἐρρέθη
NAS: to each of them a white robe;
KJV: And white robes were given
INT: each robes white and it was said

Revelation 7:9 Adj-AFP
GRK: περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες
NAS: clothed in white robes,
KJV: clothed with white robes,
INT: clothed with robes white and palm branches

Revelation 7:13 Adj-AFP
GRK: στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν
NAS: who are clothed in the white robes,
KJV: which are arrayed in white robes? and
INT: robes white who are they

Revelation 14:14 Adj-NFS
GRK: ἰδοὺ νεφέλη λευκή καὶ ἐπὶ
NAS: and behold, a white cloud,
KJV: and behold a white cloud, and
INT: behold a cloud white and upon

Revelation 19:11 Adj-NMS
GRK: ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ ὁ
NAS: and behold, a white horse,
KJV: and behold a white horse; and
INT: behold a horse white and he who

Revelation 19:14 Adj-DMP
GRK: ἐφ' ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυμένοι βύσσινον
NAS: in fine linen, white [and] clean,
KJV: him upon white horses, clothed
INT: upon horses white clothed in fine linen

Revelation 19:14 Adj-ANS
GRK: ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν
NAS: were following Him on white horses.
KJV: in fine linen, white and
INT: clothed in fine linen white pure

Revelation 20:11 Adj-AMS
GRK: θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν
NAS: a great white throne
KJV: I saw a great white throne, and
INT: a throne great white and him who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page