3862. παράδοσις (paradosis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3862. παράδοσις (paradosis) — 13 Occurrences

Matthew 15:2 N-AFS
GRK: παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
NAS: do Your disciples break the tradition of the elders?
KJV: transgress the tradition of the elders?
INT: break the tradition of the elders

Matthew 15:3 N-AFS
GRK: διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν
NAS: of God for the sake of your tradition?
KJV: by your tradition?
INT: on account of the tradition of you

Matthew 15:6 N-AFS
GRK: διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν
NAS: of God for the sake of your tradition.
KJV: by your tradition.
INT: on account of the tradition of you

Mark 7:3 N-AFS
GRK: κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
NAS: [thus] observing the traditions of the elders;
KJV: holding the tradition of the elders.
INT: holding the tradition of the elders

Mark 7:5 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
NAS: according to the tradition of the elders,
KJV: according to the tradition of the elders,
INT: according to the tradition of the elders

Mark 7:8 N-AFS
GRK: κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων
NAS: you hold to the tradition of men.
KJV: ye hold the tradition of men,
INT: you hold to the tradition of men

Mark 7:9 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν στήσητε
NAS: in order to keep your tradition.
KJV: ye may keep your own tradition.
INT: that the tradition of you you might keep

Mark 7:13 N-DFS
GRK: θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ
NAS: of God by your tradition which
KJV: through your tradition, which
INT: of God for the tradition of you which

1 Corinthians 11:2 N-AFP
GRK: ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε
NAS: and hold firmly to the traditions, just
KJV: keep the ordinances, as
INT: to you the traditions you keep

Galatians 1:14 N-GFP
GRK: πατρικῶν μου παραδόσεων
NAS: zealous for my ancestral traditions.
KJV: zealous of the traditions of my
INT: fathers of me for [the] traditions

Colossians 2:8 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων
NAS: according to the tradition of men,
KJV: after the tradition of men,
INT: according to the tradition of men

2 Thessalonians 2:15 N-AFP
GRK: κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε
NAS: and hold to the traditions which
KJV: hold the traditions which
INT: hold fast to the traditions which you were taught

2 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν
NAS: and not according to the tradition which
KJV: after the tradition which
INT: according to the tradition which you received

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page