4077. πηγή (pégé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4077. πηγή (pégé) — 11 Occurrences

Mark 5:29 N-NFS
GRK: ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος
NAS: Immediately the flow of her blood
KJV: straightway the fountain of her
INT: was dried up the flow of the blood

John 4:6 N-NFS
GRK: δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ
NAS: and Jacob's well was there. So
KJV: Now Jacob's well was there.
INT: moreover there well Jacob's

John 4:6 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πηγῇ ὥρα ἦν
NAS: thus by the well. It was about
KJV: thus on the well: [and] it was about
INT: at the well [The] hour was

John 4:14 N-NFS
GRK: ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου
NAS: him will become in him a well of water
KJV: in him a well of water springing up
INT: in him a spring of water springing up

James 3:11 N-NFS
GRK: μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς
NAS: Does a fountain send out from the same
KJV: Doth a fountain send forth at
INT: not the spring out of the

2 Peter 2:17 N-NFP
GRK: οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ
NAS: These are springs without water
KJV: These are wells without water, clouds
INT: These are fountains without water and

Revelation 7:17 N-AFP
GRK: ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων καὶ
NAS: and will guide them to springs of the water
KJV: unto living fountains of waters: and
INT: to living fountains of waters and

Revelation 8:10 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων
NAS: of the rivers and on the springs of waters.
KJV: and upon the fountains of waters;
INT: upon the fountains of waters

Revelation 14:7 N-AFP
GRK: θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων
NAS: and sea and springs of waters.
KJV: the sea, and the fountains of waters.
INT: sea and fountains of waters

Revelation 16:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων
NAS: into the rivers and the springs of waters;
KJV: and fountains of waters;
INT: and the fountains of the of waters

Revelation 21:6 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος
NAS: to the one who thirsts from the spring of the water
KJV: of the fountain of the water
INT: of the spring of the water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page