Πέτρου
Englishman's Concordance
Πέτρου (Petrou) — 12 Occurrences

Matthew 8:14 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν
NAS: came into Peter's home,
KJV: was come into Peter's house, he saw
INT: the house of Peter he saw the

Mark 14:66 N-GMS
GRK: ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν
NAS: As Peter was below in the courtyard,
KJV: And as Peter was beneath
INT: being Peter below in

John 1:40 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ
NAS: Simon Peter's brother.
KJV: Andrew, Simon Peter's brother.
INT: brother of Simon Peter one of

John 1:44 N-GMS
GRK: Ἀνδρέου καὶ Πέτρου
NAS: of the city of Andrew and Peter.
KJV: Andrew and Peter.
INT: of Andrew and Peter

John 6:8 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Andrew, Simon Peter's brother, said
KJV: Andrew, Simon Peter's brother, saith
INT: brother of Simon Peter

John 20:4 N-GMS
GRK: τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν
NAS: faster than Peter and came
KJV: disciple did outrun Peter, and came
INT: faster than Peter and came

Acts 4:13 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ Πέτρου παρρησίαν καὶ
NAS: the confidence of Peter and John
KJV: the boldness of Peter and
INT: the of Peter boldness and

Acts 5:15 N-GMS
GRK: ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ
NAS: so that when Peter came
KJV: the shadow of Peter passing by
INT: that coming of Peter at least the

Acts 10:19 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ
NAS: While Peter was reflecting
KJV: While Peter thought on
INT: and Peter was thinking over

Acts 10:44 N-GMS
GRK: λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα
NAS: While Peter was still speaking
KJV: While Peter yet spake
INT: as is speaking Peter the words

Acts 12:7 N-GMS
GRK: πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν
NAS: and he struck Peter's side
KJV: he smote Peter on the side,
INT: side of Peter he woke up him

Acts 12:14 N-GMS
GRK: φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς
NAS: When she recognized Peter's voice,
KJV: when she knew Peter's voice,
INT: voice of Peter from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page