Πέτρῳ
Englishman's Concordance
Πέτρῳ (Petrō) — 15 Occurrences

Matthew 16:23 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω
NAS: and said to Peter, Get
KJV: and said unto Peter, Get thee
INT: he said to Peter Get behind

Matthew 17:24 N-DMS
GRK: λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἶπαν
NAS: [tax] came to Peter and said,
KJV: [money] came to Peter, and
INT: received to Peter and said

Matthew 26:40 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Πέτρῳ Οὕτως οὐκ
NAS: and said to Peter, So,
KJV: and saith unto Peter, What, could ye
INT: he says to Peter Thus not

Matthew 26:73 N-DMS
GRK: εἶπον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς καὶ
NAS: up and said to Peter, Surely
KJV: and said to Peter, Surely
INT: said to Peter Truly also

Mark 8:33 N-DMS
GRK: αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει
NAS: He rebuked Peter and said,
KJV: he rebuked Peter, saying,
INT: of him he rebuked Peter and said

Mark 14:37 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις
NAS: and said to Peter, Simon,
KJV: saith unto Peter, Simon,
INT: he says to Peter Simon sleep you

Mark 14:70 N-DMS
GRK: ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ
NAS: saying to Peter, Surely
KJV: said again to Peter, Surely thou art
INT: said to Peter Truly from among

Mark 16:7 N-DMS
GRK: καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι Προάγει
NAS: His disciples and Peter, He is going ahead
KJV: and Peter that
INT: and to Peter that he goes before

Luke 22:61 N-DMS
GRK: ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη
NAS: and looked at Peter. And Peter
KJV: and looked upon Peter. And
INT: looked at Peter and remembered

John 18:11 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βάλε τὴν
NAS: Jesus said to Peter, Put the sword
KJV: said Jesus unto Peter, Put up thy
INT: Jesus to Peter Put the

John 18:17 N-DMS
GRK: οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη
NAS: said to Peter, You are not also
KJV: that kept the door unto Peter, Art
INT: therefore to Peter the servant girl

John 21:7 N-DMS
GRK: Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Ὁ κύριός
NAS: said to Peter, It is the Lord.
KJV: saith unto Peter, It is
INT: Jesus to Peter The Lord

John 21:15 N-DMS
GRK: τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς
NAS: to Simon Peter, Simon,
KJV: to Simon Peter, Simon,
INT: to Simon Peter Jesus

Acts 10:45 N-DMS
GRK: συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καὶ
NAS: came with Peter were amazed,
KJV: came with Peter, because
INT: came with Peter that also

Galatians 2:8 N-DMS
GRK: γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν
NAS: worked for Peter in [his] apostleship
KJV: he that wrought effectually in Peter to
INT: indeed having worked in Peter for apostleship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page