Πέτρον
Englishman's Concordance
Πέτρον (Petron) — 26 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
NAS: who was called Peter, and Andrew
KJV: Simon called Peter, and Andrew
INT: who is called Peter and Andrew

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον
NAS: took with Him Peter and James
KJV: Jesus taketh Peter, James, and
INT: Jesus Peter and James

Matthew 26:37 N-AMS
GRK: παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς
NAS: And He took with Him Peter and the two
KJV: And he took with him Peter and the two
INT: having taken with [him] Peter and the

Mark 3:16 N-AMS
GRK: τῷ Σίμωνι Πέτρον
NAS: (to whom He gave the name Peter),
KJV: Simon he surnamed Peter;
INT: to Simon Peter

Mark 5:37 N-AMS
GRK: μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον
NAS: Him, except Peter and James
KJV: him, save Peter, and James,
INT: not Peter and James

Mark 9:2 N-AMS
GRK: Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: took with Him Peter and James
KJV: taketh [with him] Peter, and
INT: Jesus Peter and

Mark 14:33 N-AMS
GRK: παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: And He took with Him Peter and James
KJV: with him Peter and James
INT: he takes Peter and

Mark 14:67 N-AMS
GRK: ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα
NAS: and seeing Peter warming
KJV: when she saw Peter warming himself,
INT: having seen Peter warming himself having looked at

Mark 16:20 N-AMS
GRK: περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν
INT: to Peter promptly they reported

Luke 6:14 N-AMS
GRK: καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν
NAS: named Peter, and Andrew
KJV: he also named Peter,) and Andrew
INT: also he named Peter and Andrew

Luke 8:51 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: with Him, except Peter and John
KJV: to go in, save Peter, and James,
INT: if not Peter and John

Luke 9:28 N-AMS
GRK: καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: He took along Peter and John
KJV: he took Peter and John
INT: and having taken Peter and John

Luke 22:8 N-AMS
GRK: καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: And Jesus sent Peter and John, saying,
KJV: And he sent Peter and John,
INT: And he sent Peter and John

John 13:6 N-AMS
GRK: πρὸς Σίμωνα Πέτρον λέγει αὐτῷ
NAS: to Simon Peter. He said
KJV: to Simon Peter: and Peter
INT: to Simon Peter who says to him

John 18:16 N-AMS
GRK: εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον
NAS: and brought Peter in.
KJV: and brought in Peter.
INT: brought in Peter

John 20:2 N-AMS
GRK: πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς
NAS: to Simon Peter and to the other
KJV: to Simon Peter, and to
INT: to Simon Peter and to

Acts 2:37 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς
NAS: and said to Peter and the rest
KJV: said unto Peter and to the rest
INT: to Peter and the

Acts 3:3 N-AMS
GRK: ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: When he saw Peter and John about
KJV: Who seeing Peter and John
INT: who having seen Peter and John

Acts 3:11 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν
NAS: While he was clinging to Peter and John,
KJV: which was healed held Peter and John,
INT: he Peter and

Acts 8:14 N-AMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην
NAS: of God, they sent them Peter and John,
KJV: unto them Peter and John:
INT: to them Peter and John

Acts 9:32 N-AMS
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ διερχόμενον διὰ
NAS: Now as Peter was traveling through all
KJV: to pass, as Peter passed throughout
INT: it came to pass moreover Peter passing through

Acts 9:40 N-AMS
GRK: ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν
NAS: and when she saw Peter, she sat
KJV: and when she saw Peter, she sat up.
INT: having seen Peter she sat up

Acts 10:25 N-AMS
GRK: εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον συναντήσας αὐτῷ
NAS: When Peter entered, Cornelius
KJV: And as Peter was coming in,
INT: coming in Peter having met him

Acts 11:13 N-AMS
GRK: τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον
NAS: who is also called Peter, brought here;
KJV: Simon, whose surname is Peter;
INT: who is called Peter

Acts 12:3 N-AMS
GRK: συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ
NAS: he proceeded to arrest Peter also. Now
KJV: to take Peter also.
INT: to take also Peter they were moreover

Acts 12:14 N-AMS
GRK: ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ
NAS: in and announced that Peter was standing
KJV: and told how Peter stood
INT: to be standing Peter before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page