4142. πλοιάριον (ploiarion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4142. πλοιάριον (ploiarion) — 5 Occurrences

Mark 3:9 N-NNS
GRK: αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ
NAS: His disciples that a boat should stand ready
KJV: that a small ship should wait on
INT: of him that a boat might wait upon him

John 6:22 N-NNS
GRK: εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ
NAS: other small boat there,
KJV: none other boat there, save
INT: having seen that boat other no

John 6:23 N-NNP
GRK: ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος
INT: but other came boats from Tiberias

John 6:24 N-ANP
GRK: εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον
NAS: got into the small boats, and came
INT: into the boats and came

John 21:8 N-DNS
GRK: μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ
NAS: came in the little boat, for they were not far
KJV: came in a little ship; (for
INT: disciples in the boat came not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page