5279. ὑπομιμνήσκω (hupomimnéskó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5279. ὑπομιμνήσκω (hupomimnéskó) — 7 Occurrences

Luke 22:61 V-AIA-3S
GRK: Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος
NAS: And Peter remembered the word
KJV: Peter remembered the word
INT: Peter and remembered Peter

John 14:26 V-FIA-3S
GRK: πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα
NAS: things, and bring to your remembrance all
KJV: your remembrance, whatsoever
INT: all things and will bring to remembrance of you all things

2 Timothy 2:14 V-PMA-2S
GRK: Ταῦτα ὑπομίμνησκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον
NAS: Remind [them] of these things,
KJV: Of these things put [them] in remembrance, charging
INT: These things put in remembrance of testifying earnestly before

Titus 3:1 V-PMA-2S
GRK: Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς
NAS: Remind them to be subject to rulers,
KJV: them in mind to be subject
INT: Put in remembrance them to rulers

2 Peter 1:12 V-PNA
GRK: ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων
NAS: be ready to remind you of these things,
KJV: always in remembrance of
INT: always you to put in remembrance concerning these things

3 John 1:10 V-FIA-1S
GRK: ἐὰν ἔλθω ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ
NAS: I come, I will call attention to his deeds
KJV: if I come, I will remember his deeds
INT: if I come I will bring to remembrance of him the

Jude 1:5 V-ANA
GRK: Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς
NAS: I desire to remind you, though you know
KJV: put you in remembrance, though ye once
INT: put in remembrance moreover you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page