602. ἀποκάλυψις (apokalupsis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 602. ἀποκάλυψις (apokalupsis) — 18 Occurrences

Luke 2:32 N-AFS
GRK: φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ
NAS: A LIGHT OF REVELATION TO THE GENTILES,
KJV: A light to lighten the Gentiles, and
INT: a light for revelation of [the] Gentiles and

Romans 2:5 N-GFS
GRK: ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ
NAS: of wrath and revelation of the righteous judgment
KJV: and revelation of the righteous judgment
INT: of wrath and revelation of righteous judgement

Romans 8:19 N-AFS
GRK: κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν
NAS: waits eagerly for the revealing of the sons
KJV: waiteth for the manifestation of the sons
INT: creation the revelation of the sons

Romans 16:25 N-AFS
GRK: Χριστοῦ κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις
NAS: according to the revelation of the mystery
KJV: according to the revelation of the mystery,
INT: Christ according to a revelation of [the] mystery in times

1 Corinthians 1:7 N-AFS
GRK: ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου
NAS: awaiting eagerly the revelation of our Lord
KJV: waiting for the coming of our
INT: awaiting the revelation of the Lord

1 Corinthians 14:6 N-DFS
GRK: ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν
NAS: by way of revelation or
KJV: either by revelation, or by
INT: either in revelation or in

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν
NAS: has a revelation, has
KJV: hath a revelation, hath
INT: a teaching has a revelation has a tongue

2 Corinthians 12:1 N-AFP
GRK: ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου
NAS: on to visions and revelations of the Lord.
KJV: visions and revelations of the Lord.
INT: visions and revelations of [the] Lord

2 Corinthians 12:7 N-GFP
GRK: ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων διὸ ἵνα
NAS: Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason,
KJV: through the abundance of the revelations, there was given
INT: surpassingness of the revelations therefore that

Galatians 1:12 N-GFS
GRK: ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: it, but [I received it] through a revelation of Jesus
KJV: by the revelation of Jesus
INT: but by a revelation of Jesus Christ

Galatians 2:2 N-AFS
GRK: δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην
NAS: It was because of a revelation that I went
KJV: by revelation, and
INT: moreover according to revelation and laid before

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει
NAS: of wisdom and of revelation in the knowledge
KJV: and revelation in
INT: of wisdom and revelation in [the] knowledge

Ephesians 3:3 N-AFS
GRK: ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι
NAS: that by revelation there was made known
KJV: by revelation he made known
INT: that by revelation he made known to me

2 Thessalonians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου
NAS: Jesus will be revealed from heaven
KJV: Jesus shall be revealed from
INT: at the revelation of the Lord

1 Peter 1:7 N-DFS
GRK: τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and honor at the revelation of Jesus
KJV: at the appearing of Jesus
INT: honor in [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 1:13 N-DFS
GRK: χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: to be brought to you at the revelation of Jesus
KJV: at the revelation of Jesus
INT: grace at [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 4:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης
NAS: that also at the revelation of His glory
KJV: glory shall be revealed, ye may be glad
INT: in the revelation of the glory

Revelation 1:1 N-NFS
GRK: ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
NAS: The Revelation of Jesus Christ,
KJV: The Revelation of Jesus Christ,
INT: Revelation of Jesus Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page